Jézus Krisztus a golgotai kereszten meghalt a bűneinkért, és feltámadott a megigazulásunkért. Az Atya szeretetből küldte el a Fiút, hogy a keresztáldozata által Magához fogadhasson bennünket.

Ján 3:16
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Azáltal, hogy Magára vette a bűneinket, átkainkat, betegségeinket, és helyettünk megkóstolta a halált is, és így legyőzte a halált és a sátánt, aki a bűnök miatt uralkodott az emberek életén és a világon.
Jézus a mennyben bemutatta az engesztelés vérét, és az Atya pedig kibocsátotta a Szent Szellemét ránk.
Mindezeknek mi volt a fő célja és értelme? Az, hogy aki hisz a Fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! Az örök élet a legfontosabb az ember számára!
Láthatjuk, hogy vannak, akik elvesznek, és nem lesz örök életük, és vannak, akik birtokolni fogják az örök életet, mégpedig hit által!

1Pét 1:9
Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét.

Péter apostol megerősíti a Szent Szellem által azt, hogy a hitünk fő célja a lelkünk megmenekülése, üdvözülése, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen!

Kétféle sors

Máté 25:46
És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Kétféle útról, kétféle sorsról beszél az Ige: az egyik a hitetlenség útja, amelynek a vége az örök gyötrelem, a másik pedig az igazak útja, amely a hit útja, hiszen az igaz az ő hite által él! Ennek a vége az örök élet.

Ján 3:36
Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

Aki hisz a Fiúban, az birtokolja az örök életet, aki nem hisz, vagyis nem enged, nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát életet, hanem Isten ítélete, haragja alatt marad!
A hit és az engedelmesség kapcsolatban vannak egymással, aki hisz Jézusban, az megtartja az Ő beszédeit, aki nem hisz, az nem tartja meg az Ő Igéjét, mert nem is hallgatja azt, vagy csak hallgatója az Igének, és nem megtartója.

Mi az örök élet?

Ján 11:25-26
Monda neki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?

Jézus Krisztus egyértelmű kijelentést tett arról, hogy Ő az Élet! Tehát az élet, az örök élet, nem valami, nem egy dolog, hanem Jézus Krisztus, az Ő személye, az Ő élete!
Aki hisz Őbenne, ha testileg meghal is, szellemileg él, és aki hisz Őbenne, soha nem hal meg szellemileg, vagyis nem kárhozik el.
Jézus az egyedüli út az Atyához, senki sem mehet az Atyához, csak a Fiú által, az Ő keresztáldozatába vetett hit által, az Ő nevében való hit által, az Ő vérében való hit által, aki más úton akar Istenhez elérni, az el fog tévedni, és el fog veszni.

Róm 6:23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Az örök élet Isten ajándéka, nem tudja senki sem megszerezni vagy kiérdemelni semmilyen jócselekedetekkel, hanem ingyen kegyelemből adja Isten az Őbenne hívőknek.
Krisztusban, vagyis az örök élet és Krisztus nem választható szét, egy és ugyanazt jelenti.

A hívő örök élete

1Ján 1:1-3
Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről. (És az élet megjelent és láttuk és Tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál vala és megjelent nékünk;) Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

Hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk, vagyis hirdetjük Jézus Krisztust, mint örök életet!
Hirdetjük Jézus Krisztust, az élet Igéjét, Aki Istennél volt, és Isten volt, és Akinek láttuk a dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, Aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.

A hívő örök élete a Krisztussal való közösségből fakad, aki közösségben van a Krisztussal, az közösségben van az örök élettel, és birtokolja azt!
Ennyire lényeges az Úrral való közösség, egység, és kapcsolat, mert tulajdonképpen az örök élettel való közösség és kapcsolat függ tőle!

1Ján 2:23-25
Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.

Aki vallást tesz a Fiúról, vagyis a szívében hiszi, hogy Jézus feltámadt a halálból, és a szájával vallást tesz Róla, abban az Atya is megvan, Isten élete benne van, vagyis örök élete van és üdvözül.
Az ígéret örök élet, amit Isten ígért nekünk, ami nem más, mint maga Isten örökkévaló élete bennünk!

Örök életük van, már most

1Ján 5:11-13
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.

Isten örök életet adott nekünk hívőknek, és ez az örök élet az Ő Fiában van, az Ő Fia az örök élet!
Akié a Fiú, azé az élet, akiben benne van a Fiú, abban benne van az örök élet is, az birtokolja az örök életet is, hiszen az örök élet, magának Istennek az élete!
Akiben nincsen az Isten Fia, akiben nem él hit által Krisztus, annak értelemszerűen örök élete sincsen!
Tudjátok meg ti, akik hisztek, hogy örök életetek van már most, és átmentetek a szellemi halálból a szellemi életbe!
Aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van már most! Nem a halál beálltával dől el valakiről, hogy hová fog kerülni, az örök életre vagy az örök gyötrelemre!
Most dől el, tudniillik abból, hogy hisz-e a Fiúban, és övé-e a Fiú, benne lakik-e a Krisztus, vagy sem? Aki hisz a Fiúban, és akié a Fiú, azé az örök élet, aki nem hisz, és akiben nincs a Fiú, abban nincs meg az élet sem!

Jel 3:5
Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.

Aki győz, annak nevét nem törli ki az Úr az élet könyvéből, vagyis az megtartja az örök életét! Ki győz?
Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, aki mindvégig ragaszkodik az Úr nevéhez, a mindvégig megmarad a hitben, aki nem hátrál meg soha.

3 válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.