Talán nincs olyan bibliai fogalom, amit annyira félreértenek még maguk a hívők is, mint a bibliai hit fogalma. Általában pusztán értelmi elfogadást értenek alatta, például Isten létének az elfogadását, vagy a Biblia tartalmának elfogadását. De a hit ennél lényegesen többet jelent, ennél sokkal tágabb a jelentéstartalma!
Hit (gör.) pistis: bizalom, meggyőződés, bizonyosság, hűség.
Bízni jelentése: megalapozottá, stabillá, szilárddá, állandóvá, biztossá lenni, megbízható, hűséges, szilárdan, stabilan áll, támaszkodik, épít valamire, valakire, hisz, bízik, megbízik valakiben, épít, támaszkodik valakire, valamire, elhisz valamit.
Vagyis láthatjuk, hogy elsősorban nem valaminek az értelmünkkel való igaznak elfogadását jelenti, bár nyilván ez is benne van, hanem sokkal inkább bizalmat, bizodalmat. Ez a bizalom ráadásul nem az elmében jön létre, hanem a szívben!
Isten arra akar megtanítani bennünket, hogy megtanuljunk bízni Őbenne minden körülmények között, hogy megtanuljuk rábízni az életünket!

 

Máté 18:3

És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.

 

Miben kell olyanoknak lennünk, mint a kisgyermekek? Leginkább a szüleik felé való feltétlen bizalomban! A kisgyerekek őszintén, hátsó gondolatok és feltételek nélkül teljesen megbíznak a szüleikben! Egy kisgyerek nem kételkedik a szüleiben.
Nekünk ugyanígy kell bíznunk Istenben, a mennyei Atyánkban, ezt meg kell tanulnunk a kisgyerekektől! Aki nem tud, vagy nem akar ilyen feltétlen bizalmat tanúsítani Isten felé, az semmiképpen nem mehet be a mennyek országába – ezt maga Jézus mondta.

 

Zsolt 37:5

Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

 

Hagyjad az Úrra az utadat: ez azt jelenti, hogy engedd el az utaidat, add át Őneki a kezdeményezést és a vezetést, rendeld alá az akaratodat Istennek! Vagyis bízzál Benne, és vesd Őbelé a bizodalmadat! Ha megteszed, akkor meglátod, hogy majd Ő teljesíti, véghezviszi, megvalósítja azt, ami a legjobb neked! Ő jobban tudja, mi lenne a legjobb neked, mint te magad! Ezért bízzál Benne!

 

Zsolt 125:1

Grádicsok éneke.; Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll.

 

Akik az Úrban bíznak, azok olyanok, mint a Sion-hegye, meg nem inognak, hanem örökké megállnak, megmaradnak a Kősziklán! Nem ingadoznak, nem sodorja őket az élet vihara, vagy a tanításnak bármi szele, mert kősziklán állnak erősen és mozdíthatatlanul. Ők azok, akik megbízhatóan ott állnak a vártán, a szolgálatban évek, évtizedek óta, és ott fognak állni még évek, évtizedek múlva is!

  

Péld 3:5

Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

 

Fontos a józan ész és ítélőképesség, ez az ige nem azt mondja, hogy dobjuk el az eszünket, és ne gondolkodjunk. Hanem arról beszél, hogy vannak szituációk, helyzetek, amikben egészen egyszerűen nem értjük, nem érthetjük meg Istent! Isten gondolatai nem a mi gondolatink! Amint magasabbak az egek a földnél, úgy az Úr gondolatai is magasabban vannak a mi gondolatainknál! Ezért van úgy, hogy néha nem értjük Istent!

József sem értette Istent! Nem értette, hogy minek adott neki álmot arról, hogy fel fogja emelni, és mindenki meghajol előtte, ha mindenkinél egyre csak lejjebb került, először a kútba, aztán rabszolgasorba, majd a börtönbe. Nem értette József Istent, de azt tudta, hogy Isten jó, Isten szereti őt, Isten nem hazudik, és minden a javára van! József bízott az Úrban! Ezért tudott megmaradni minden nyomorúság között reménységben és békességben, és ezért nem tudta legyőzni őt a keserűség, a frusztráltság és a hitetlenség. Bizodalma jutalmát pedig megkapta, hiszen tudjuk, hogy Egyiptom második legnagyobb hatalmú embere lett, és népe megmenekülését segítette elő.

Jób szintén nem értett semmit abból, ami történt vele. Ő tudta, hogy tisztán élt, istenfélő módon, tiszta volt a lelkiismerete, és kedves volt Isten előtt. Aztán egyik napról a másikra minden összedőlt, mindenét elveszítette, a családját, a gyerekeit, minden vagyonát, minden barátja elhagyta. Ráadásul még beteg is lett, fekélyes lett az egész teste. Nem értette Jób Istent, de ismerte Őt, tudta, hogy Isten jó, Isten szereti őt, és minden a javára van! Jób is bízott az Úrban!
Ezért tudott ő is megmaradni minden nyomorúság között reménységben és békességben, és ezért nem tudta legyőzni őt véglegesen a keserűség, a frusztráltság és a hitetlenség, bár támadták őt!
A felesége csak annyit tudott mondani, hogy átkozd meg az Istenedet, és halj meg! Miért? Azért, mert ő elveszítette a bizodalmát! Csak addig tartott nála a hit, a bizalom, amíg minden jól ment, amíg áldásban éltek!
De Jóbnak valódi hite, valódi bizodalma volt Istenben, mert ő nem csak akkor bízott az Úrban, amikor minden jól ment, hanem akkor is, amikor minden nagyon rosszul alakult! A bizodalma elnyerte jutalmát, mert tudjuk, hogy Isten kétszeresen megáldotta az élete végét, mint az elejét, és jó vénségben, betelve az élettel ment el erről a földről.

Két út van előttünk amelyen járhatunk: Jób útja, vagy Jób feleségének útja. Bízhatunk addig, ameddig jól mennek a dolgok, aztán megbotránkozhatunk Istenben a nehézségek, a nyomorúságok idején, és elhagyhatjuk az Urat. Vagy bízhatunk Őbenne akkor is, amikor rosszul mennek a dolgok, és nyomorúság jön az emberre! József és Jób úgy döntöttek, hogy ők akkor is az Úrban bíznak, amikor minden összeomlani látszik. Amikor minden rosszabb lesz, te akkor is bízzál az Úrban!
Ez a legmagasabb szintje a hitnek és a bizalomnak, ide akar minket Isten eljuttatni, hogy mindentől függetlenül Őbenne bízzunk!

 

Ézs. 55:6

Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.

 

Az Ige több helyen is felszólítja a hívőket arra, hogy keressék az Urat szüntelenül, kívánják az Urat és az Ő erejét. Mert aki keres, az talál, aki kér, az kap, és a zörgetőnek megnyittatik. Isten megígérte, hogy megtaláljuk Őt, ha teljes szívünkből keressük az ő arcát. Nála van az élet forrása, és az Ő világossága által jutunk világosságra. Minden áldás és ajándék Istennél van, minden jó ajándék és tökéletes adomány Istentől száll alá a mennyből, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ezért a hívőnek van szüksége arra, hogy bemenjen az Isten jelenlétébe, a Szentek Szentjébe, hiszen kettéhasadt a kárpit, és ezen a helyen birtokba vegye azokat a szellemi áldásokat, amiket Isten elkészített a számára.

 

Péld 22:19

Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.

 

Isten azt akarja, hogy megértsük a bizalom jelentőségét, meglássuk, hogy ez elválaszthatatlan a hittől, és megtanuljuk az életünket Őreá bízni teljes szívünkből.

 

A személyes életedre vonatkozólag először is ismerd fel, hogy milyen fontos ez a terület, aztán igyekezzél meg is cselekedni, és a gyakorlatba átültetni. Törekedjél arra, hogy ne teljen el úgy nap, hogy ne töltöttél volna el egy bizonyos időt az Istennel imában és az Igével való közösségben. A szolgálathoz való erő az Úrral való közösségből származik, ezért nem lehet e nélkül komolyabb szolgálatot végezni.

 

Zsid 10:35

Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.

 

Aki mindvégig kitart a hitben, az Istenbe vetett bizalomban, az fog üdvözülni! Éppen ezért ne dobja el senki a bizodalmát, mert annak nagy jutalma van! Ez igaz már e jelen világra is, de a legfőbb jutalom az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban!

Itt lehet hozzászólni !