Kicsoda Jézus?

 1.  

Bevezető:

 • PÉLDA: misszionárius története: bilibe töltötte a benzint. Sejk: Uram, noha nem az Ön vallásához tartozunk, igen csodáljuk a hitét!

 • Vakhit: sokan hasonlóképpen azt gondolják, hogy a kereszténnyé válás ugrás egy vakhitbe. Szükséges egy hitbeli lépés, de ez nem vakhit, hanem történelmi tényeken alapuló hitbeli lépés

 • Kommunizmus: Jézus egy mitikus alak, aki sohasem létezett. Ma már egyetlen komoly történész sem állíthatná ezt.

 

 • Nagyon sok tény bizonyítja Jézus létét: Evangéliumok, keresztény írások, nem keresztény források, pl. Tacitus, Suetonius

 • Josephus, zsidó történész (sz: 37-ben): „Élt nagyjából ezidőtájt egy bölcs férfi, Jézus, ha helyes egyáltalán embernek nevezni őt, mert csodálatos dolgokat tett, és tanította az embereket, akik örömmel befogadták az igazságot. A zsidók és a pogányok közül is sokakat megnyert. Ő volt (a) krisztus, és amikor Pilátus a közülünk való zsidó férfiak javaslatára kereszthalálra ítélte őt, nem hagyták el őt azok, akik szerették, mert a harmadik napon ismét élve megjelent nekik, amint az isteni próféták megjövendölték felőle ezt, és még tízezer egyéb csodálatos dolgot; és a róla elnevezett keresztények nemzetsége máig is fennáll.”

 • Újszövetség: a legjelentősebb bizonyítékok tárháza Jézusról. Honnan tudhatjuk, hogy az évek során nem változott-e meg az eredeti szöveg?

 

Szövegkritika tudománya: a módszer lényege az, hogy minél több szövegrészletünk van            valamiből, és azok minél régebbiek, annál kevesebb kétségünk marad az eredeti szöveggel kapcsolatban.

 • F.Bruce professzor, Manchesteri Egyetem: Megbízhatóak az Újszövetség dokumentumai? c. könyve: kimutatta, hogy mennyire alátámasztják az Újszövetséget egyéb történeti művek szövegei

 • Az Újszövetséget alátámasztó bizonyítékok: Kr.u.40-100 között született. A legrégebbi másolat Kr.u.130-ból való, teljes Újszövetség Kr.u.350-ből való, több, mint 5000 görög, 10.000 latin és 9300 egyéb példány maradt fenn

 • Összehasonlításként:

  • Mű címe Mikor született          Legrégebbi másolat  Példányok száma

  • Hérodotosz e.488-428.             Kr.u.900.                      8

  • Thuküdidész e.460-400.             Kr.u.900.                      8

  • Tacitus u.100.                    Kr.u.1100.                                    20

  • Caesar galliai háború Kr. e.58-50. u.900.                      10

  • Lívius római történ. e.59-Kr.u.17.         Kr.u.900.         20

 • Egyetlen jelentős tudós sem kételkedik ezeknek a műveknek a hitelességében a nagy időbeli távolság és a kevés megmaradt kézirat ellenére sem!

 • Újszövetség: kitűnő kéziratok maradtak fenn 350-ből, papiruszok vannak a 3.századból, sőt János Evangéliumából való töredéket találtak Kr.u.130-ból! 5000 görög, 10.000 latin és 9300 egyéb kézirat maradt fenn, valamint 36.000 újszövetségi idézet a korai egyházatyák írásaiban

 • J.A. Hort, az egyik legnagyobb szövegelemző: „Az Újszövetség könyveinek hitelessége és általános sértetlensége egyaránt véglegesen bizonyítottnak tekinthető.”

 • Kicsoda Jézus? Ez a nagy kérdés. Tehát az eddigiek alapján egyértelműen tudhatjuk, hogy Jézus létezett. De kicsoda Ő valójában?

 • Üdvösség kérdése: hogy te kinek tartod Jézust, kiben hiszel!

 • Martin Scorsese: Jézus utolsó megkísértése c. film rendezője: meg akarta mutatni, hogy Jézus valódi ember volt. Azonban nem ez a fő kérdés!

 • Ma kevesen vitatják, hogy Jézus teljesen ember volt: hiszen emberi teste volt, elfáradt (Jn 4,6), megéhezett (Mt 4,2), haragudott (Mk 11,15-17), szeretett (Mk 10,21), szomorkodott (Jn 11,35), kísértés érte (Mk 1,13), tanult (Lk 2,52), dolgozott (Mk 6,3), engedelmeskedett (Lk 2,51).

 • Téves tanítás: csak ember volt Jézus: noha nagy vallási tanító és próféta. Sokan mondják: Jézus csodálatos ember volt, nagy erkölcsi tanító.

 

Jézus Istenségének a bizonyítékai:

 • Mit mondott önmagáról? Némelyek így vélekednek: „Jézus soha nem mondta magáról, hogy Isten.” Az valóban igaz, hogy Jézus nem hajtogatta jártában-keltében: Isten vagyok, de ha megvizsgáljuk a tanításait és kijelentéseit, nem lehet kétségünk afelől, hogy tudta kicsoda.

 • Ő pontosan tudta magáról: Ő Isten, aki emberként él.

 

 1. Önmagáról szóló tanításai:

 • Jn 14,6: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához, csakis én általam. Ha kapcsolatba akartok kerülni istennel, hozzám kell jönnötök!

 • Jn 6,35: Én vagyok az élet kenyere. Ha meg akarjátok szüntetni a szeretetre, biztonságra, fontosságra való éhségeteket, akkor gyertek hozzám!-ezt mondta Jézus.

 • Jn 8,12: Én vagyok a világ világossága. A sötétségből, depresszióból, csalódottságból való kiút Jézus Krisztus.

 • Jn 11, 25-26: Én vagyok a feltámadás és az élet. Jézus szabadít meg a haláltól és a halálfélelemtől.

 • Mt 11,28: Jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok. Jézus szabadít meg minden tehertől, legyen az aggodalom, szorongás, félelem, bűntudat vagy más egyéb.

 • Mt 10,40: Aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.

 • Jn 14,9: Aki engem látott, látta az Atyát. Ha tudni akarjátok milyen Isten, nézzetek rám!

 

 1. Közvetett állításai:

 • Jézus egyenrangúnak tekintette magát Istennel.

 • Mk 2,5: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha nem Isten? Jézus meggyógyította a bénát és ezzel bizonyította, hogy van hatalma megbocsátani a bűnöket.

 • S. Lewis író, (Narnia krónikája): „Mindannyian tudjuk, hogyan bocsát meg valaki egy ellene irányuló sérelmet: te rálépsz a lábujjamra, én megbocsátom, ellopod a pénzemet, én megbocsátom. Mit csinálnánk azonban egy olyan emberrel, aki … bejelentené, hogy megbocsátja neked, hogy ráléptél más emberek lábára és elloptad mások pénzét? Egy ilyen magatartást a legenyhébb kifejezéssel is sültbolondságnak neveznénk. Jézus mégis ezt tette. Közölte az emberekkel, hogy bűneikre bocsánatot nyertek…Tétovázás nélkül úgy viselkedett, mintha Ő lett volna a legilletékesebb, minden bűn fő sértettje. Mindennek csak akkor van értelme, ha Ő valóban az az Isten, akinek minden bűnnel megszegték a törvényeit és megbántották a szeretetét. „

 • Mt 25,31-32: Mikor pedig eljön az embernek Fia az Ő dicsőségében…elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól. Jézus fogja megítélni a világot.

 • Az, hogy mi történik velünk az örökkévalóságban, attól függ, hogy ebben az életben hogyan viszonyulunk Jézushoz!

 

 1. Közvetlen állításai:

 • Mk 14,61-64: Te vagy-e a Krisztu,s az áldott isten Fia? Jézus pedig monda: én vagyok.

 • Jn 10,30. 33: Én és az Atya egy vagyunk…Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.

 • Jn 20,28: És felele Tamás és monda néki: én Uram és én Istenem!

 • Róm 9,5: Akik közül való test szerint a Krisztus, aki örökké áldandó Isten.

 • Fil 2,6: Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő.

 • Ján. 8,58: Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.

 • Jel 22, 13. 16 és Ézs 44,6: Én vagyok…az első és az utolsó.

 

 • Jézus állítása: Ő a testté lett Isten, Isten egyszülött Fia

 • Logikailag 3 lehetőség van: vagy szélhámos volt, vagy őrült, vagy igazat mondott

 • S. Lewis: „Döntenünk kell. Ez az ember vagy Isten Fia volt, és ma is az, vagy bolond, vagy gonosz…Ne álljunk elő olyan lekezelő ostobasággal, hogy nagy tanító volt ugyan, de csak ember! Ezt a lehetőséget szántszándékkal nem hagyta meg nekünk Jézus.”

 

Mi bizonyítja szavainak igazságát?

 

 1. Tanítása:

 • Jézus tanítása az egész nyugati civilizáció alapja. Sok angol törvény eredeti alapja Jézus tanítása. A tudomány és a technika fejlődik, de Jézus erkölcsi tanításait senki nem tudta túlszárnyalni. Jézus tanításai a legnagyszerűbb szavak, amelyek emberi ajakról valaha is elhangzottak. Valóban származhat ez a tanítás egy szélhámostól vagy őrülttől?

 

 1. Cselekedetei:

 • Jn 10,38: …ha nekem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya Én bennem van és Én Ő benne vagyok.  A csodák önmagukban bizonyították, hogy Ő Isten.

 • Jn 2,1-11: a vizet borrá változtatta

 • Mk 6,30-44: kenyérszaporítás

 • Mk 4,35-41: vihar lecsendesítése

 • Jn 5,1-9: béna meggyógyítása. Vakokat, leprásokat, süketeket, csonkákat gyógyított meg

 • Jn 11,38.44: halottat is támasztott

 • Szeretete: a gyengék, a bűnösök, az elesettek, a leprások felé. Szeretete a kereszten nyilvánult meg a legerőteljesebben: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek.”

 • Nyilvánvaló, hogy ezek nem egy gonosz, vagy őrült ember cselekedetei.

 

 

 

 1. Jelleme:

 • Hatása: Jézus jelleme több millió olyan emberre hatással volt, aki nem vallotta magát hívőnek.

 • Lord Hailsham lordkancellár: „Először is meg kell tanulnunk Vele kapcsolatban, hogy a társasága teljesen elbűvölt volna minket. Jézus ellenállhatatlanul vonzó egyéniség volt. A keresztre egy eleven, élettel és életörömmel teli fiatalembert szegeztek, magának az életnek az Urát, és még inkább a nevetés Urát, aki olyan vonzó volt, hogy az emberek már csak azért is követték, mert ez kellemes volt. A huszadik századnak újra meg kell látnia ezt a dicsőséges és boldog embert, akinek a puszta jelenléte örömmel töltötte el a körülötte levőket. Nem egy sápadt galileai volt Ő, hanem olyan ember, aki körül minden gyerek nevet és sikongat örömében, amikor az ölébe veszi őket.”

 • Jézus önzetlen volt, de nem volt benne önsajnálat, az alázat mintaképe, de nem gyenge, maga az öröm, de sohasem más kárára, kedves, de nem engedékeny.

 • Benne az ellenségei sem találtak hibát: bűntelen volt

 

 1. A próféciák beteljesedése:

 • Wilbur Smith teológus: „Az ősi világ sok különböző módszerrel igyekezett meghatározni a jövőt, ezeket jóslásnak nevezzük. A görög és latin irodalom is használta a próféta és prófécia szavakat, mégsem találunk ennek teljes gyűjteményében egyetlen igazán konkrét próféciát sem valami a távoli jövőben bekövetkezendő jelentős eseményről, sem egy Megváltóról, aki eljön az emberiséghez…Az iszlám egyetlen próféciát sem tud felmutatni, amely évszázadokkal korábban szólt volna Mohamed megszületéséről.

 • Jézus esetében több, mint 300 prófécia teljesedett be, amelyek különböző emberektől származtak 500 év során.

 • 29 prófécia egyetlen napon teljesedett be: a halála napján. Ezeket emberi agyafúrtsággal lehetetlen lett volna beteljesíteni, például, hogy hol fog megszületni vagy hogyan fog meghalni

 • Mik 5,2: „De te Efratának Bethleheme…belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

 • Ézs 53 rész: Jézus kínhalála

 

 1. Feltámadása:

 • Jézus feltámadása a kereszténység sarokköve: ha Jézus nem támadt föl, akkor még a bűneinkben vagyunk

 • Jézus feltámadásának bizonyítékai: sokféle elmélettel próbálták már megmagyarázni azt a tényt, hogy Jézus teste nem volt a sírban, de ezek egyike sem meggyőző.

 

 1. Jézus nincs a sírban

 • Hamis teóriák:

 • Jézus nem halt meg a kereszten: megkínozták, keresztre feszítették, a római katonák meg voltak győződve róla, hogy meghalt, ezért vették le a keresztről.

 • Jn 19,34: Hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. Ez a vérszérum és a vérrögök szétválása volt, ami az orvostudomány mai állása szerint erősen bizonyítja a halál beálltát!

 • A tanítványok ellopták a testet: először is a sírt erősen őrizték. Másodszor ez pszichológiailag is elképzelhetetlen: a tanítványok csalódottak és depressziósak voltak, csak valami rendkívüli dolog változtathatta meg Pétert, hogy nem sokkal később 3000 ember megtért a prédikációjára! Harmadszor felfoghatatlan, hogy készek lettek volna olyanért szenvedni, amiről tudták, hogy hazugság.

 • A hatóságok ellopták Jézus testét: ezt teljesen ki lehet zárni, ugyanis akkor miért nem mutatták meg a holttestet?

 • Jn 20,8: Mai fordításban a halotti leplek úgy voltak ott, mint egy lepkegubó üres hüvelye: Jézus egyszerűen elillant belőle.

 

 1. Jézus megjelent a tanítványoknak

 • Jézus hat hét alatt 11 különböző alakalommal jelent meg a tanítványainak.

 • Képzelődés volt csupán? Először is az esetek száma és hirtelenmegszűnése valószínűtlenné teszi a képzelődés elméletét. Másodszor a tanítványok nem voltak túlérzékeny, csapongó fantáziával bíró ideges emberek. Nem álltak kábítószer hatása alatt és nem voltak beteg emberek. Harmadszor 500 ember látta a feltámadott Jézust. Valószínű, hogy 500 ember egyszerre hallucináljon?

 • Lk 24, 42-44: Jézust meg lehetett érinteni, halat és mézet evett

 • Jn 21, 1-14: reggelit készített a tanítványoknak

 • ApCsel 10,41: Evett és ivott a feltámadása után a tanítványokkal

 

 1. közvetlen hatás:

 • Jézus feltámadása drámai hatással volt a világra: megszületett és óriási iramban növekedett az Egyház.

 • Egyház: nem egy felekezet, hanem a megtért és újjászületett hívők összessége

 • Jézus nemcsak meghalt értünk, hanem feltámadott és él! Ezért lehet Vele találkozni és kapcsolatba lépni.

 • Ez a kereszténység lényege: nem törvények és szabálygyűjtemények betartása, hanem élő kapcsolat a feltámadott Jézus Krisztussal a Szentlélek által.

 

 1. Keresztény élmény:

 • A történelem folyamán milliók találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal.

 • Minden nemzetből, népből, törzsből, minden földrészről, mindenfajta háttérből származó emberek

 • Egy evangélista mondta: Jézus Krisztus ma is él! Egy hallgatója megkérdezte: honnan tudod? Így felelt: ma reggel fél órán át beszélgettem Vele.

 • Ma is sok millióan tapasztalják meg a feltámadott Jézus Krisztussal való kapcsolatot. Megtapasztalják szeretetét, gondviselését, erejét, valóságát

 • Lord Darling, az angol Legfelsőbb Bíróság volt elnöke: „Tényszerű és körülménybeli meggyőző bizonyítékok olyan tömege áll a feltámadás története mögött, hogy minden értelmes esküdtszék igaznak ítélné.”

 

Összefoglalás:

 • Megvizsgáltuk, mit mondott Jézus önmagáról: arra a következtetésre jutottunk, hogy 3 valószínű lehetőség van: vagy szélhámos, vagy őrült, vagy valóban Isten Fia

 • Tanítása, cselekedetei, jelleme, a próféciák beteljesedése és feltámadása a lehető legerősebben alátámasztják Jézus azonosságtudatát, mely szerint Ő emberré lett Isten.

 • S. Lewis: „bármilyen furcsának, ijesztőnek vagy valószínűtlennek tűnik is, el kell fogadnom azt a nézetet, hogy Jézus Isten volt és ma is az.”(Nicky Gumbel alapján) Kovács Péter