Megtérés és újjászületés

 

Megtérés

 

Mát. 4,17

Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.

 

 • Megtérés: görögül metanoia, a gondolkodás megváltoztatását jelenti. Ahogyan gondolkodik az ember, olyan ő, úgy fog hinni, beszélni és cselekedni is. Miben kell megváltoztatni a gondolkodást?

 • Egyfelől: annak felismerése, hogy Isten nélkül éltem eddig a világon, nem ismertem Őt, nem voltam kapcsolatban Vele. Ez a vallásos hátterű embereknek nehezebb, mint egy ateistának, mert úgy gondolja, hogy hívő volt eddig is és ismeri Istent, pedig nem.

 • Másfelől: annak felismerése, hogy bűnös ember vagyok, és el vagyok veszve a bűneim miatt.

 • Egyrészt: jelent teljes odafordulás Istenhez, és az életünk teljes rábízását

 • Másrészt: jelent elfordulást a bűnöktől, mindentől, amit az Ige bűnnek mond! Ha csak az egyik oldal van meg, akkor nem lesz valódi a megtérés, nem lesznek maradandó gyümölcsei!

 • Lásd.: Magvető példázata

 

Róm. 3,10-12

A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

 

 • Minden ember: híján van az Isten dicsőségének, minden ember elhajlott Isten útjától, nincsen egy igaz ember sem, mert mindenki vétkezett!

 • Ádámban: mindnyájan meghaltunk, örököltük a bűnös természetet, ezért követünk el bűnöket.

 • ’Jó ember vagyok’: nem a jó emberek mennek a mennybe, hanem a hívők, akik hiszik, hogy Isten megigazítja az istenteleneket ingyen kegyelemből. Isten nem egy rablóhoz fog mérni minket, hanem Jézushoz, Aki soha nem vétkezett, sem gondolatban, sem beszédben, sem tettekben!

 • Kavics: egy kis kavics kis hullámot gerjeszt a tóba dobva, egy nagy szikla nagy és látványos vízmozgással jár, de mindkettő lesüllyed a tó fenekére, ugyanígy az ember a kis bűneivel éppúgy elvész, mint a nagyokkal!

 • Nincs önmegváltás: senki sem adhat váltságot magáért, jó cselekedetekkel nem lehet kiérdemelni a mennyet, hiszen ezek nem tudják kitörölni a bűneinket. A piros pontjaink nem nullázzák le a fekete pontjainkat!

 

 

 

 

 

Róm. 6,23

Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

 

 • A bűn zsoldja: fizetsége, következménye halál, fizikai és szellemi halál egyaránt. Minden ember elveszett a bűnei miatt.

 • Isten: egyfelől Igazság, vagyis el kellett ítélnie a bűnt, másfelől szeretet, ezért Jézus Krisztusban ítélte meg a bűnöket, Ő vitte fel a keresztfára a testében a bűneinket, és Ő halt meg helyettünk, hogy mi élhessünk! Isten ajándéka örök élet Jézus Krisztusban!

 • Birtokba vétel: hit által tudjuk birtokba venni az üdvösséget, de nem fogunk tudni hinni szívből, ha ezt nem előzi meg valódi megtérés és újjászületés!

 

A tékozló fiú

 

Luk. 15,11-24

Monda pedig: Egy embernek vala két fia; És monda az ifjabbik az ő atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztök a vagyont. Nem sok nap mulva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt. Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén, hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, a mit a disznók ettek; és senki sem ád vala néki. Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg! Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy! És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam! Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira! És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni.

 

 • Valódi megtérés története: a kisebbik fiú kikérte és eltékozolta az örökségét, mivel dobzódva élt. Ilyen az ember, Istentől távol élve eltékozolja a tálentumait, tehetségét, erejét, képességeit, idejét, anyagi forrásait hiábavaló dolgokra.

 • Következmény: előbb-utóbb eljut az ember a lelki-szellemi, de akár a fizikai moslékos vályúhoz is! A bűn ezzel fizet azoknak, akiket legyőzött.

 • Magába szállt: megváltoztatta a gondolkodását, és rájött, hogy az Atyánál sokkal jobb dolga lenne, rájött és beismerte, hogy bűnös ember, és szüksége van a bűnei bocsánatára.

 • Felkelve elment az Atyjához: sokan csak addig jutnak el, hogy magukba szállnak, gondolkodnak, de nem lépnek, aztán minden folytatódik a régi kerékvágásban. A fiú viszont nemcsak gondolkodott, hanem cselekedett is, bűnbánattal, bűnvallással visszatért az Atyához.

 • Megtért: vagyis odafordult az Atyához teljes szívből, és megtért a bűneiből is!

 • Bűnbánat nélkül: hiába ment volna, nem tudta volna birtokba venni a bűnei bocsánatát. Kemény, önigaz szívvel nem lehet közeledni Istenhez!

 • Az Atya: messziről meglátta, hiszen minden napon várta vissza, ugyanígy vár minket Isten is. A legszebb ruhát, gyűrűt kapta meg, levágták a hízott borjút és örvendeztek, mert a fiú meghalt, de feltámadott, elveszett, de megtaláltatott!

 

Luk. 15,10

Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.

 

 • A Mennyben: nagyobb örvendezés van Isten előtt egy bűnös ember megtérésén, mint kilencvenkilenc igazon!

 

Hamis megtérés

 

            Mát. 3,8

Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.

 

 • Gyümölcsök: ez nem azt jelenti, hogy valamit produkálni kell az embernek ahhoz, hogy megtérhessen, hanem azt jelenti, hogy a valódi megtérés meg fog látszani jó gyümölcsökben. Megváltozik az ember gondolkodása, beszéde, életmódja, és vágyni fog a tiszta és szent életre.

 • Hamis evangélium: hamis megtérést produkál! Ma népszerű olyan evangéliumot hirdetni, ami nem beszél a bűnökről, a megtérésről, a bűnvallásról, hanem arról, hogy Isten szeret, fogadd el Jézust. De ez csak fél megtérés, az ilyen hívő az első nehézség idején megbotránkozik, és elhagyja az Urat!

 • A ’Szuper kegyelem’ szerint: Jézus mindent elvégzett a kereszten, egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, ezért nekünk nem kell semmit tenni, nem kell engedelmeskedni, nem kell alárendelni magunkat Istennek, hanem azt csinálhatunk, amit akarunk, beleértve a bűnöket is! Természetesen ez féligazság, vagyis hazugság, hiszen félelemmel és rettegéssel kell kimunkálnunk az üdvösségünket!

 • Megtérés: egyfelől odafordulok istenhez, elfogadom Jézus Krisztust, másfelől elfordulok a bűneimtől, vagyis megtérek belőlük!

 

Ézs. 1,13

Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést!

 

 • Isten gyűlöli: a képmutatást, vagyis az Isten tiszteletét és a bűnös életmódot együtt! Sokan vannak, akik a szájukkal vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják! Ezeket utálatosaknak, és hitetleneknek nevezi az Ige!

 

Mát. 7,13-14

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

 

 • Szoros kapu, keskeny út:

 • Egyfelől Krisztus: egyfelől nyugodtan lehet Jézus Krisztusra gondolni, hiszen Ő az Ajtó, ami egyedül az örök életre nyílik, és Ő a kizárólagos Út, ami az Atyához és az örök életre vezet. Kevesen vannak, akik megtalálják!

 • Másfelől a megtérés és a hit: a megtérés szűk kapuja, hiszen megtérés nélkül nem lehet üdvözülni, és a hit, hiszen a hit útján kell járnunk, meg kell tartanunk a hitet mindvégig!

 • Nem elég egyszer megtérni: végig kell menni a hit keskeny útján, és újra és újra meg kell térni azokból a bűnökből, gyarlóságokból, amiket a Szentlélek megmutat nekünk.

 • Megszentelődés: egy folyamat, amelyben a Szentlélek által a hívő egyre inkább Jézushoz válik hasonlóvá, egyre ritkábban, és egyre kisebb súlyú bűnöket követ el.

 • Tágas kapu, széles út: az ördög a világ és a bűn kapuja és útja, amely a veszedelemre visz. Sokan vannak, akik ezen az úton járnak, és el fognak kárhozni.

 

Újjászületés

 

Csel. 2,37-38

Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

 

 • Mit tegyen az ember? Térjen meg, és merítkezzen be Jézus nevében, és veszi a Szentlélek ajándékát! Tehát a megtérés mindig megelőzi a Szentlélek vételét, vagyis az újjászületést.

 • Isteni felelősség: a kereszt, ahol Isten minden megadott, mindent elvégzett, ott győzte le Jézus Krisztus a sátánt, a halált, a világot, a bűnöket! Ő lett bűnné értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne!

 • Emberi felelősség: azt jelenti, hogy Isten kezdeményezésére, a keresztre pozitívan kell reagálnunk erre a kegyelemre, vagyis meg kell térnünk, és be kell merítkeznünk vízbe. Aki nem tér meg, annak semmit sem használ Jézus Krisztus halála és feltámadása, meg fog halni a bűneiben!

 • Megtérés: olyan, mint egy labda, aminek az egyik oldala kék, a másik oldala piros.

 • Emberi oldal: a kék oldal jelzi az emberi oldalt, vagyis az ember teljes odafordulását Istenhez, és elfordulását a bűnöktől. Ez egy akarati döntés isten mellett, amit követnek az érzelmek is! Kell lenni egy radikális megtérésnek az ember életében, amikor elfogadja Jézust, mint Megváltóját, és megvallja a bűneit, kitisztítja az életét. E nélkül a radikális megtérés nélkül nincsen újjászületés.

 • Isteni oldal: erre válaszul Isten adja a Szentlelket az ember szívébe. Csak töredelmes. Lágy, bűnbánó szív tudja venni a Szentlelket, az önigaz, kemény szív nem kompatibilis a Szentlélekkel!

 • Újjászületés: vagy újraszületés akkor történik meg, amikor az ember a megtéréskor veszi a Szentlelket, és az ember halott szelleme megelevenedik, életre kel. Mi nem tudjuk újjászülni magunkat, erre csak Isten képes!

 

Ján. 3,1-8

Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.

 

 • Üdvösség kérdése: az újjászületés üdvösség kérdése, aki nem születik újjá, az sem nem láthatja meg az Isten Országát, sem nem mehet be abba! Ezért nyomatékosan mondja Jézus, hogy szükséges az embernek újjászületnie!

 

Szentlélektől

 

 • Szentlélektől: tehát amikor a Szentlelket veszi az ember, akkor újjászületik a szelleme, és a Szentlélek lakozást vesz benne. A testünk a Szentlélek temploma, és a Szentlélek által Krisztus lakik a hívő szívében, isteni természet részesévé lesz.

 • Isten fiai: akik befogadták Őt, mármint Jézust, vagy istent, vagy a Szentlelket, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek! Attól nem lesz senki keresztény, hogy imádkozik, vagy elmegy egy templomba, mert ezek külső cselekedetek, hanem attól lesz valaki keresztény, ha a szentlélek által befogadja Krisztust a szívébe!

 

     Víztől

 

            Ef. 5,26

Hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje,

1 Pét. 1,23

Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.

 

 • Ige: jelenti egyfelől az Igét, amely megtisztítja és megszenteli a hívő szívét, lelkiismeretét, és életét, másrészt az újjászületés is az Ige által, mint élő és romolhatatlan mag által történik meg!

 • Vízkeresztség: másrészt a vízkeresztség által lesz teljessé az ember megtérése és újjászületése.

 

Bemerítkezés

 

            Mk. 16,16

Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.

 

 • ApCsel: sokan megtértek az apostolok szolgálata által, és kivétel nélkül mindenki be is merítkezett vízbe, ezzel pecsételve el azt, hogy a Krisztushoz tartoznak. Az Igében nem találunk egyetlen egy esetet sem, amikor valaki úgy jutott volna üdvösségre, hogy nem merítkezett be! Ez komoly figyelmeztetés!

 • Egy napon: legtöbbször még aznap bemerítették a megtérőket, tehát a bemerítkezés és a megtérés egy csomagban van benne. Manapság azért van időbeni különbség, mert szemben az akkori zsidókkal, a mai posztmodern ember teljesen el van szakadva és idegenedve az Istentől és az Igétől, és ezért tanítani kell őket a legelemibb ismeretekre

 • Hit: hit nélkül semmit sem ér a bemerítkezés, ezért csecsemőket nem lehet bemeríteni.

 • A helyes sorrend: megtérés, újjászületés, hit, bemerítkezés

 

  

2 Kor. 4,13

Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, a mint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;

 

 • Hitnek szelleme: maga a Szentlélek a hit szelleme, amikor az ember újjászületik, akkor a hit szellem vesz lakozást a szívében, vagyis ekkor fog tudni szívből hinni!

 • Krisztusban hiszünk: hisszük, hogy Ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott azért, hogy igaz emberek legyünk.

 • Bibliai hit: több az értelmi elfogadásnál. Természetesen előbb meg kell rtenünk az elménkkel dolgokat, hogy hihessünk benne, de önmagában az értelmi elfogadás az nem hit! A következő részben azt fogjuk megnézni, hogy Isten szerinti bibliai hitnek mik a törvényszerűségei és az ismérvei.

 

 

 

Kovács Péter