Bemerítkezés

 

Bevezető

     

 • A keresztség szó, amit a Biblia használ, nem pontos. A görög baptizo ige pontos jelentése: bemerít, alámerít egy folyadékba.

 

A keresztség négy fajtája

 

 1. János keresztsége, Mk 1,4 – bűnök bocsánatára: utat készített Jézusnak

 2. Szenvedés keresztsége, Luk 12,50

 3. Keresztény vízkeresztség, Mt 28,19

 4. Szentlélek keresztség, Apcsel 1,5

 

Definíció

 

 • A keresztény keresztség: olyan külső engedelmességi cselekedet, amellyel a hívő teljessé teszi azt a belső igaz állapotát, amelyet már előzőleg elnyert a szívében a Krisztus engesztelő halálába és feltámadásába vetett hite által.

 • A bemerítkezés a külső elpecsételése annak, hogy a hívő Istenhez és az Isten népéhez tartozik, vagyis az Istennel való szövetség külső kifejezése. Természetesen komoly szellemi tartalommal is bír, ezt majd látni fogjuk a továbbiakban.

 

Mt. 3,13-17

Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: „Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?” Jézus így válaszolt: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.” Akkor engedett neki.

Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.

És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”

 

 • -„így”: Jézus mintát adott a keresztség módjára, módszerére. Jézust nem csecsemőként keresztelték meg. Teljesen alámerítették, feljött a vízből, nem igei a lelocsolás sem.

 • „illik”: a bemerítkezés illendő dolog, az önként vállalt tanítványság illendő kifejezése.

 • „betölteni minden igazságot”: az igaz keresztények nem csupán megvallották és elhagyták bűneiket, hanem megigazultak. Igazzá lettek a Jézus Krisztus engesztelő halálába ás feltámadásába vetett hitük által. Ennyiben több a keresztény keresztség, mint a János keresztsége!

 • Jézus példája: ha semmit nem értenénk a vízkeresztség szellemi alapjaiból, akkor is bemerítkeznénk, hiszen Jézus követői vagyunk, és ha Ő megtette ezt, akkor ezzel példát mutatott nekünk, hogy mi is így cselekedejünk!

 • Biblia: az Igében, az Apostolok Cselekedeteiben egy embert sem találunk, aki úgy lett volna hívővé, hogy nem merítkezett be! Nem szűrhetjük meg az igét kényünk-kedvünk szerint, hogy ami nem tetszik, vagy nem értjük, azt nem cselekedjük, abban nem engedelmeskedünk. Ez farizeusi magatartás és bűn!

 

A vízkeresztség feltételei

 

Megtérés

 

ApCsel. 2,37-38

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

 

 • Megtérés: a mit tegyünk kérdésre Péter apostol így válaszolt: először térjetek meg, másodszor merítkezzetek be! A megtérésnek tehát meg kell előznie a bemerítkezést. A bemerítkezés a megtérés által létrejött belső változás külső pecsétje!

 • Metanoia: a gondolkodás megváltoztatása. Az ember rájön, hogy Isten nélkül élte az életetét és el van veszve a bűnei miatt. Erre nemcsak az ateistáknak kell rájönniük, hanem a vallásos embereknek is!

 • Egyfelől: teljes odafordulást jelent Istenhez, átadjuk és rábízzuk az életünket az Úrra

 • Másfelől: teljes elfordulást jelent a bűneimtől, azoktól a dolgoktól, amik Isten és én közöttem álltak. Mind a két oldala fontos a megtérésnek! Ha odafordulok Istenhez, de nem fordulok el a bűneimtől, akkor egy képmutató, vallásos ember leszek, aki szájával vallja, hogy Istent ismeri, de cselekedeteivel tagadja!

 • Emberi felelősség: az embernek van felelőssége az üdvössége kimunkálásában, hogy engedelmeskedjen Istennek, pozitívan reagáljon Isten hívására, és térjen meg Istenhez

 

Újjászületés

 

 • Újjászületés: ha szívből megtérünk Istenhez, akkor Ő megígérte, hogy adja a Szentlelket a megtérőknek. Ekkor az ember szelleme kapcsolatba, közösségbe kerül az Élet Szellemével, a Szent Szellemmel, és megeleveníti az ember halott szellemét. Ezt nevezzük szellemtől való újjászületésnek, vagy újra születésnek.

 • Isteni oldal: az újjászületés a megtérés isteni oldala, itt az isteni felelősség domborodik ki, hiszen mi nem tudjuk újjászülni magunkat, erre csak Isten Szelleme képes!

 

Üdvösség kérdése

 

 • Üdvösség kérdése: ha valaki újjá nem születik víztől és szellemtől, nem láthatja meg az Isten országát, tehát üdvösség kérdése az újjászületés! Lásd Ján. 3.

 • Víztől és Szellemtől: a szellemtől való újjászületés a Szent Szellemtől való újjászületést jelenti, a víztől való újjászületés pedig a vízkeresztséget. Vagyis a vízkeresztség által válik teljessé a hívő ember újjászületése!

 

A hit

 

Mk. 16,15-16

Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.

 

 • Hit: az Ige kijelenti, hogy aki üdvözülni akar, annak két dolgot kell tennie: először hinni, aztán bemerítkezni. Hit nélkül nem ér semmit a bemerítkezés, akkor akár strandolhatna is egyet.

 

ApCsel. 8,36-38

Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet.” Ő pedig így válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt.

 

 • Az etióp főember találkozott Fülöppel, aki hirdette neki a Krisztust. A főember hitre jutott, amit meg is vallott, ezután bemerítette őt Fülöp. Természetesen itt is bibliai hitre gondolunk, nem elmebeli elfogadásra

 • Bibliai hit: a szívben jön létre az Ige és a Szent Szellem által, és jellemzője, hogy halott cselekedetek nélkül, és a szavainkkal szabadítjuk fel!

 • Sorrend: első a megtérés és újjászületés, második a hit, harmadik a keresztségről szóló tanítás. Ezt a sorrendet követi a keresztény hit alaptanításai is. Zsid 6, 1-2

 

Jó lelkiismeret

 

1 Pét. 3,20-21

A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által; A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;

 

 • Jó lelkiismeret: az angolban az szerepel, hogy a jó lelkiismeret válasza Isten iránt. A jó lelkiismeret ismérvei, melyekkel betölti Isten követelményeit, hogy meglegyen az igei bizonyossága az üdvösségéről:

 1. Megtért, elismerte bűneit

 2. Hisz: megvallotta, hogy hisz Jézus Krisztus halálában és feltámadásában

 3. Bemerítkezik, ami az engedelmesség külső cselekedete

 

Tanítvánnyá válás

 

Mt. 28,19-20

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

 

 • Tanítványság: a keresztség első három feltétele van összefoglalva a negyedikben, ami a tanítvánnyá válás. Az evangélium hallgatóit végigvezetik az első három lépésen: a megtérésen, a hiten és a jó lelkiismeret elérésén. Ezáltal alkalmasakká válnak a keresztségre, amivel elkötelezik magukat a tanítványi életre.

 

Alkalmasak-e a csecsemők?

 

 • Csecsemők: a keresztség négy feltétele azonnal kizárja, hogy csecsemők bemerítkezzenek. Egy csecsemő nem tud megtérni, nem tud hinni, nem tud jó lelkiismerettel válaszolni Istennek, és nem tud tanítvánnyá válni. Ezért nem lehet alkalmas a vízkeresztségre.

 

ApCsel. 2,41

Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.

 

 • A korai Egyházban a megtérés és a bemerítkezés között nem telt el sok idő. Volt, hogy még aznap bemerítették őket, volt, hogy néhány nap, esetleg hét telt el. 10,48; 16,33; 8,12;. De akkoriban Izraelben volt egy istenfélelem, ismerték a Bibliát, ezért elég volt a bemerítkezéshez, ha felismerték, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia!

 • Manapság: az emberek el vannak idegenedve az Istentől, nem ismerik a Bibliát, tele vannak bűnökkel és okkultizmussal, és ezért fontos, hogy egyfelől valódi megtérésen menjenek át, és a bűneik le legyenek rendezve, másrészt pedig tanítva legyenek az Igére, utána lehet bemeríteni őket.

 • Gyümölcsök: nyilván, akiknél látszanak a megtérés és az újjászületés gyümölcsei, azokat gyorsan be lehet meríteni.

 • Bemerítkezés után további tanításban részesültek a hívők, hogy meggyökerezzenek a keresztény hitben, ez ma is elengedhetetlen!

 

Azonosulás Krisztussal

 

Róm. 6,3-7

Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől.

 

 

 

 • A bemerítkezés azonosulás Krisztus halálával és feltámadásával. Isten kegyelme hozza létre az emberben az átalakulást, melynek két ellentétes oldala van, egyfelől halál a bűn és a régi élet számára, másfelől élet Istennek és az igazságnak. Az óemberünk megfeszíttetett, meghalt, és így megszabadult a bűntől.

 • Tudnunk kell: először tudnunk kell, mit mond az Ige, vagyis, hogy meghaltunk a bűnnek és élünk Istennek. Másodszor ezt az igazságot hittel alkalmaznunk kell a saját életünkre! Úgy kell tartanunk magunkról, hogy meghaltunk a bűnnek, és élünk Istennek. Csak miután elhisszük ezt, azután fogjuk meg tapasztalni valóságosan!

 

Temetés

 

 • Mi az összefüggés: Krisztus engesztelő áldozata és a bemerítkezés között?

 • A temetés: a természetes világban minden halálesetet temetés követ. Ugyanez igaz szellemi síkon is, először a halál, aztán a temetés. Az engesztelő áldozatba vetett hitünk által óemberünket, a bűn testét halottnak tekintjük, ezután a keresztény vízkeresztségben eltemetjük.

 • Feltámadás: a temetés után jön a feltámadás. Amiképpen Jézussal meghaltunk, azonképpen Vele együtt fel is támadtunk. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus!

 • A keresztény vízkeresztség: először eltemetkezés egy jelképes vízsírba, másodszor pedig feltámadás ebből a sírból egy új, Istennek és az igazságnak élt életre.

 

Róm. 6,3-7

Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.

Kol. 2,12

A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül.

 

 • Krisztusba keresztelkedünk bele, az igazi keresztségben magába Krisztusba keresztelkedünk bele, nem valamelyik gyülekezetbe vagy felekezetbe!

 • A keresztség hatása: a megkeresztelt személyes hitétől függ, az Isten erejébe vetett hit által jön létre. Nem saját erejéből jár új életben a hívő, hanem a Szent Szellem ereje által, Aki feltámasztotta Jézust a halálból. A bemerítkező elkötelezi magát, hogy ezt az új életet a Szent Szellemtől való függőségben fogja élni.

 

A keresztség célja

 

 • Cél: a vízkeresztség folyamatosan arra szolgál, hogy a gyülekezet elé tárja Krisztus engesztelő áldozatát.

 • Az engesztelő áldozat lényege: halál és eltemetés a bűn számára, élet az igazságra és Istennek. A keresztség a külső pecsétje annak, hogy a hívő hit által már eljutott a „bűn számára holt” állapotba, és el kell temetni. Ezután jön a feltámadás Krisztussal, amikor kijön a hívő hullámsírból.

 

                                                    

 

(D. Prince nyomán)  Kovács Péter