A hit bizonyossága

 

Krisztusban:

 

2Kor. 5,17

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

 

 • Ki van Krisztusban? Aki megtért a bűneiből, elfogadta Jézus Krisztust, mint Megváltóját, szívvel hisz Őbenne

 • Újjászületett víztől és Szent Szellemtől, hiszen e nélkül senki sem láthatja meg az Isten Országát.

 • Fontos, hogy nemcsak bele kell kerülni a Krisztusba, hanem meg is kell maradnia a hívőnek a Krisztusban! Sok ige figyelmeztet arra, hogy maradjatok Krisztusban, maradjatok meg a hitben, maradjatok meg az Isten szeretetében, maradjatok meg az Igében.

 • Aki mindvégig kitart, és megmarad a Krisztusban, az üdvözül végül.

 

Ján. 14,20

Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.

 

 • A hívő Krisztusban van, Krisztus pedig Őbenne! Új teremtés, új minőség jön létre, Isten az emberben, az ember pedig Istenben!

 • Minden újjá lett: új szív, új motivációk, új kapcsolatok, új hozzáállás, új remény, új élet,

 • Bizonyság: „Most reménységem van azokon a területeken, ahol azelőtt csak kétségbeesés volt. Most meg tudok bocsátani, pedig azelőtt rideg voltam…Isten annyira eleven számomra! Érzem, hogy vezet, és nem vagyok olyan szörnyen magányos, mint régen. Isten egy nagyon mély űrt töltött be bennem.”

 • Élmények: nagyon eltérőek lehetnek, hiszen az emberek is nagyon eltérőek. Van, aki sír, van, aki nevet és van, aki nem érez semmit a megtérésekor.

 • A megtérés a szívben, a szellemben jön létre, az érzések pedig a lélekhez tartoznak. Előbb-utóbb átfolynak a szellemi valóságok, áldások a lélekre és a testre is, kinél azonnal, kinél később

 • Némelyek azonnal érzik a különbséget, mások inkább fokozatosan. De nem az élmények a fontosak, hanem a szellemi valóság!

  

Isten fiai

 

Jn. 1,12

Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,

 

 • Aki őszintén, szívből döntött Jézus Krisztus mellett, és belátta, hogy bűnös, és szüksége van a megváltásra, annak megbocsáttattak a bűnei, és örök élete van!

 • Azok Isten fiai lettek, nem csak a teremtményei, mert szívvel hisznek Jézusban.

 • Isten gyermekei: egy állítás szerint minden ember Isten gyermeke, Isten fia. Ez tévedés! Kizárólag azok Isten gyermekei, akik befogadták Krisztust a szívükbe, akik újjászülettek, akik felülről, Istentől születtek, csak ők kaptak hatalmat arra, hogy Isten fiai legyenek

 • Hisznek: a Szent Szellem a hit Szelleme, a hit a Szent Szellemmel, az Igével és a Krisztussal való közösségből származik, aki nincs kapcsolatban Krisztussal, az nem tud igazán hinni

 • Megtérés: amikor az ember közeledik Istenhez, meglágyítja a szívét, keresi Istent, akkor Isten neki kegyelmet ad, és adja a megtéréshez szükséges hitet

 

Gal 4,6

Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya!

 

 • Mivel Isten fiai vagytok: Ő kiárasztotta Krisztus Szellemét a szívetekbe, Aki azt kiáltja: Apa, Apuci! Olyan bizalmas szeretet kapcsolatra hívott el minket Isten, mint amilyen egy kisgyerek és a szerető apukája között van

 • Isten kapcsolat orientált, nem teljesítmény orientált!

 • A hívő ember fiú: ebben a minőségében bátran járulhat Isten elé, minden félelem és méltatlanság érzés nélkül

 

Az üdvbizonyosság alapja

 

 • A jó szülők azt akarják, hogy a gyerekeik biztosak legyenek a velük való kapcsolatban, biztonságban érezzék magukat. Isten, mint jó szülő, szintén azt akarja, hogy biztosak legyünk a Vele való kapcsolatunkban, és az örök életünkben.

 

1Jn. 5,13

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

 

 • Az Ige kijelenti, hogy biztosan tudhatjuk, hogy Istenhez tarozunk, és örök életünk van! Aki nem tudja biztosan, csak reméli, vagy bizonytalan, vagy a tisztítótűzben bízik, annak valószínűleg nincs is örök élete!

 • Három alapja van a bizonyosságunknak: ahogyan a háromlábú szék a legstabilabb. A Szentháromság mind a három személye részt vesz benne

 • Az Atya Igéje, a Fiú áldozata, a Szent Szellem bizonyságtétele

 

  

Isten Igéje

 

 • Ha az érzéseinkre kellene hagyatkoznunk, akkor soha nem lehetnénk biztosak semmiben. Az érzések ugyanis állandóan változnak, akár az időjárás vagy a reggelink függvényében.

 • Isten Igéje, az Ő ígéretei azonban nem változnak meg, hanem stabilak és állandók!

 

Jel. 3,20

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

 

 • Jézus minden ember szívének ajtaján zörget, ezen az ajtón csak belül van kilincs, csak az ember tudja megnyitni Jézus előtt!

 • Isten nem fogja rátörni, mert Ő nem rabló, és az ember szabad akaratát tiszteletben tartja. Még az áldást és az örök életet sem kényszeríti rá az emberre, ha az nem akarja!

 • Jézus megígérte, hogy aki megnyitja az ajtót, ahhoz bemegy, és vele vacsorázik, azaz közösségben, kapcsolatban lesz vele

 • Jézus nem hazudik soha, hanem mindig az igazat mondja, ha a tapasztalataink, érzéseink, amit hallunk, mást mutatnak, mint amit Isten ígért, akkor is igaz, amit Ő mondott!

 

Jn. 10,28

Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.

 

 • Jézus megígérte, hogy a megtérőknek örök életet ad, akkor ez így van, akár érzünk valamit, akár nem! Senki nem ragadhatja ki őket a kezéből, Ő megtartja a hívőt, nem veszhetnek el.

 • Természetesen feltétel az, hogy valóban megtérjen az ember, és élő hite legyen Istenben, de ha ez megvan, akkor az érzésektől és a körülményektől függetlenül örök élete van már most, és átment a halálból az életbe!

 • Egyedül ők dönthetnek úgy, hogy elhagyják az Urat! Vagy hirtelen, vagy szépen lassan visszacsúsznak a régi életmódjukba, a világba, és elveszítik a hitüket.

 

Jézus feltámadása miről biztosít minket?

 

 • A múltról: Jézus a kereszten legyőzte a halált és feltámadt

 • A jelenről: Ő él, velünk van és az élet teljességét adja nekünk

 • A jövőről: a Mennyben meglátjuk Őt, és örökké Istennel leszünk. A történelem nem értelmetlen vagy ciklikus, hanem egy dicsőséges végpont felé halad, az új ég és új föld felé, ahol nem lesz több sírás, gyász és könny!

 • Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Ő, Aki volt, Aki van, és Aki eljövendő, a Vagyok.

 

1Kor. 2,9

Hanem hirdetjük, amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.

 

 • S. Lewis (a Narnia írója): „A tanévnek vége, elkezdődött a vakáció. Az álom befejeződött, reggel van…ezen a világon egész életük…csak a borító és a címlap volt; most végre elkezdhették a Nagy Történet első fejezetét, amit a földön még senki sem olvasott; amely örökké tart és amelyiknek mindegyik fejezete jobb, mint az előző.”

 • Tehát az első ok, amiért biztosak lehetünk az örök életünkben, Isten Igéjének bizonyságtétele

 

Jézus műve

 

 • Ha az örök élet azon múlna, hogy mennyire éltünk helyesen, mennyi jó cselekedetet tettünk, akkor semmi reményünk nem lenne. Hiszen cselekedetek által nem igazul meg előtte egy test sem!

 • De nem rajtunk múlik, hanem azon, amit Jézus tett a kereszten!

 

Róm. 6,23

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

 

 • Isten kegyelmi, azaz meg nem érdemelt ajándéka örök élet Krisztusban!

 • Örök élet: mindenki örökké fog élni, azaz a lelke nem pusztul el, az örök élet egy minőség, Istennel való életet jelent!

 • Örök kárhozat: Isten nélkül való elveszett élet, a vége a második halál

 • Ajándék: csak hálás szívvel elfogadjuk, nem lehet kiérdemelni jó cselekedetekkel! Csak kizárólag hit által lehet birtokba venni

 • Ingyen van, de kimondhatatlanul sokba került, Jézus vére és élete volt az ár! Ezért nem lehet könnyelműen venni

 • Megtérés és élő hit által kapjuk meg az örök életet, és élő hit által tudjuk megtartani is az örök életünket, tehát az Ige nem egyszeri hitről beszél, hanem folyamatos hitről, folyamatosan hitben kell járnunk, amíg el nem jön az Úr!

 

Megtérés

 

 • Metanoia, a gondolkodás megváltoztatása, odafordulás Istenhez és elfordulás a bűnöktől

 • S. Lewis: „Ebből a lyukból csak egy módon jöhetünk ki: leeresztjük a kezünket, megadjuk magunkat, bocsánatot kérünk, rádöbbenünk, hogy eddig rossz úton jártunk, és készek vagyunk elölről kezdeni az életünket, a földszintről.”

 

Hit

 

 • John Patton misszionárius (1824-1907): az Óceániai-szigeteken kannibáloknak hirdette az evangéliumot. Senki sem bízott a másikban, nem volt szavuk a hitre. Egyszer hátradőlt a székében és megkérdezte a szolgáját, hogy mit tesz most? A válaszban levő szó: egész súlyoddal rátámaszkodni.

 • A hit az, hogy egész súlyunkkal Jézusra támaszkodunk, és arra, amit Ő tett.

 • Blondin (1824-1897): híres akrobata volt. Fő mutatványa volt, hogy a Niagara-vízesés fölött 335m magasan, 50 m hosszan kifeszített kötélen átment. Aztán gólyalábakon és bekötött szemmel is átment! Végül egy talicskát is áttolt egy zsák krumplival. Megkérdezte: elhiszitek, hogy egy embert is át tudok tolni? Igen, igen! Akkor ki ül bele a talicskába? Csak az anyja mert beleülni, ő merte egyedül az életét a kezébe tenni!

 • Ugyanígy sokan elméletben elhiszik, hogy Jézus meghalt a bűnökért, de soha nem ültek bele a talicskájába, soha nem bízták Rá az életüket!

 • A hit nem csupán értelmi felismerés, hanem magába foglalja azt a konkrét lépést, amellyel Jézusra bízzuk az életünket!

 • Ne feledjük, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, és cselekedetek által lesz teljessé a hit. Vagyis amit hiszünk, az alapján is kell cselekednünk, ne csak hallgatói legyünk az Igének, hanem a megtartói is.

 

Megvallás

 

Róm. 10,9-10

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

 

 • A szívbeli hitet a beszédünkkel tudjuk aktiválni, teljessé tenni, nem nőhetünk a megvallásunk fölé!

 • Szájjal teszünk vallást az örök életre! Mind az élet, mind a halál, a nyelv hatalmában van!

 

Helyettesítő áldozat

 

Ézs. 53,5-6

Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.

 

 • Jézus minden bűnünket magára vette a kereszten, Ő bűnhődött a mi bűneink miatt, bűneink miatt törték össze Őt. Ez által a helyettesítő áldozat által megbékéltünk Istennel. Az Ő sebeivel gyógyultunk meg.

 • Ő meghalt helyettünk, hogy nekünk örök életünk legyen, Ő felvitte a testében a fára a betegségeinket, hogy egészségesek legyünk, Ő átokká lett értünk, hogy mi áldásban legyünk, Ő elhagyatottá lett, hogy mi isten fiai lehessünk.

 • Jézus áldozata által eltűnt a válaszfal Isten és ember közül. Ha elfogadjuk Jézus áldozatát, akkor biztosak lehetünk Isten bocsánatában és megszűnik a bűntudatunk

 

Róm. 8,1

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,

 

 • Nincsen kárhoztató, elmarasztaló ítélet azoknak, akik Krisztusban vannak, akik hisznek Őbenne. Nekik Isten bűnt nem tulajdonít, mert a Jézus vérén keresztül látja őket tisztának.

 • Tehát a második ok, amiért biztosak lehetünk az örök életünkben: Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása

 

A Szent Szellem tanúságtétele

 

 • Amikor valaki hívő lesz, akkor a legfontosabb, hogy a Szent Szellem lakozást vesz a szívében. Ő belülről átalakít minket, és megtermi bennünk az új élet gyümölcseit.

 

Mát. 7,18-20

Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

 

 • Objektív módon: a természetünkben és a kapcsolatainkban bekövetkező folyamatos változás által lehetünk biztosak az üdvösségünkben. Ha egyre jobb gyümölcsöket termünk, egyre jobban hasonlítunk Krisztusra, az a Szent Szellem bennünk munkálkodásának bizonyítéka.

 • Jellemünk változásához idő kell, hogy a Szent Szellem gyümölcsei láthatóvá váljanak az életünkben.

 • Kapcsolati változások: új szeretet fejlődik ki bennünk Isten és az emberek felé, és a testvérek felé.

 

Róm. 8,16

Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

 

 • Szubjektív módon: a Szent szellem bizonyságtételére alapozva lehetünk biztosak az örök életünkben. A bennünk lakozó Szent Szellem bizonyosságot, tudást ad arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, és örök életünk van, és meg vannak bocsátva a bűneink.

 • Bizonyosság: ez egy mély, belső bizonyosság, békesség, meggyőződés a fiúságunkról. Ez a bizonyosság nem nevezhető önteltségnek, büszkeségnek, mert nem a mi érdemeinken alapul. Ellenkezőleg, hiszen Isten ígéretén, Jézus váltságművén és a Szent Szellem bizonyságtételén alapul.

 • Ez Isten fiainak a kiváltsága, hogy feltétlenül bízhatunk az Atyával való kapcsolatunkban, biztosak lehetünk, hogy bocsánatot nyertünk és keresztények vagyunk, és tudhatjuk, hogy örök életünk van.

 • Ha nem tudod biztosan, hogy valaha is hittél-e igazán Jézusban, elmondhatod a következő imát, amivel elkezdheted a hívő életedet.

 • Ez által bemész a szoros kapun, utána pedig végig kell menni a keskeny úton is, meg kell maradni az Úr útján, a hit útján, addig, amíg el nem jön, vagy be nem fejezzük földi futásunkat

 

Ima

 

Mennyei atyám, sajnálom azokat a dolgokat, amelyeket helytelenül tettem az életemben. Kérlek bocsáss meg nekem! Most elfordulok mindentől, amiről tudom, hogy rossz. Köszönöm, hogy elküldted fiadat, Jézust, hogy meghaljon értem a kereszten, s így bocsánatot nyerhessek és megszabadulhassak. Mostantól kezdve Őt követem, és neki engedelmeskedem, mint Uramnak. Köszönöm, hogy most felajánlod nekem ajándékba ezt a bocsánatot, és a Szent Szellemedet! Most elfogadom ezt az ajándékot. Kérlek, hogy Szent Szellemed által jöjj be az életembe, hogy örökre velem legyél! Jézus Nevében. Ámen.

 

 

 

   (N. Gumbel nyomán) Kovács Péter