Az igével való közösség

Bevezetés

Zsolt. 1,1-3

Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és  csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

 

 • Boldog az ember, aki örömét leli az Úr törvényében, az Isten Igéjében. Nézzük meg, hogyan lehet a Biblia mindnyájunk öröme!

 

A Biblia egyedülállósága

 

Egyedülállóan népszerű

 

 • Évente 44 millió példányt adnak el belőle, átlagosan 6,8 db Biblia van minden amerikai háztartásban, hónapról hónapra vezeti az amerikai eladási listákat, Nagy-Britanniában évente 1,25 millió Biblia és Újszövetség talál gazdára

 • Az már máskérdés, hogy csak porfogónak tartják-e vagy olvassák is? Csak akkor van haszna, ha táplálkozunk vele

 

Egyedülállóan erőteljes

 

 • Stanley Baldwin volt brit miniszterelnök: „A Biblia veszélyes robbanószer, de furcsán működik, és nincs élő ember, aki megmondaná, hogyan indított egyéni életeket tízezer különböző helyen arra, hogy belépjenek egy új életbe, egy új világba, új hittel, új gondolkodásmóddal.”

 • Isten a Bibliában lehetőséget ad nekünk, hogy a jó természetfölötti erőkkel találkozzunk: ez egyedül bölcs dolog

 • Okkultizmus: az emberek mégis gyakran inkább a gonosz természetfölötti erőkkel akarnak találkozni, tudatosan vagy tudatlanul. Jövendőmondás, jóslás, mágia, horoszkóp, keleti misztika, stb.

 

Egyedülállóan értékes

 

 • Ezt csak azok tudják igazán, akik üldöztetést szenvedtek a hitükért, és elkobozták a Bibliájukat. Gyakran egy-egy lap járt kézről kézre, szó szerint megtanultak annyit igét, amennyit csak tudtak, és ezeket ismételgették

 

Szellemi táplálék

 

Mt. 4,4

Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”

 

 • Az ember szelleme az Igével táplálkozik

 • Ige, amely folyamatosan származik Isten szájából, olyan, mint egy feltörő forrás, és mint ilyen, mindig mozog. Isten folyamatosan beszélni akar a népével, ezt pedig elsősorban a Biblián keresztül teszi

 

Isten szólt, használati utasítás az élethez

 

Isten szólt hozzánk a Fia, Jézus Krisztus által (Zsid. 1-2)

Isten szólt hozzánk a Biblia által

Isten kinyilatkoztatta magát a teremtésben, a természetben (Róm 1. 19-20)

Isten szól hozzánk közvetlenül a Szent Szellem által

 

2Tim. 3,16-17

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

 

 • Istentől ihletett: theopneustos, sugalmazott, lehelt

 • A Bibliát legalább negyven különböző ember írta, de 100%-ban Isten ihlette. Ahogyan egy igazgató lediktál egy levelet a titkárnőnek, és a végén aláírja, ugyanígy Isten is ’lediktálta’ kiválasztott embereknek, halászoknak, tudósoknak, prófétáknak, királyoknak, és a végén aláírta!

 • A Biblia könyvei különböző műfajúak: krónikák, elbeszélések, költemények, próféciák, levelek, a végidőkről szóló írások.

 • A korszakok során az egyház mindig hitte, hogy a Biblia Isten ihletésére jött létre.

 • Jézus is Isten szavának tekintette a Bibliát (Márk 7. 5-13). Ha Jézus az Urunk, akkor ugyanígy kell tennünk nekünk is. Ő többre becsülte az Írásokat, mint kora egyházi vezetőit és más emberek véleményét, vagy egyházi hagyományokat, emberi tanításokat vagy véleményt (Márk 12, 18-27).

 • Természetesen egyházi vezetők szavának is meg kell adni a megfelelő jelentőséget és tiszteletet, de soha nem emelhetjük azt isteni rangra

 • A Biblia az első betűjétől az utolsóig igazság, és tévedhetetlen. Miért? Mert Isten sohasem hazudik és sohasem téved!

 

Ha nem értesz valamit

 

2 Pét. 3,16

Szinte minden levelében is, a mikor ezekről beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.

 

 • A Bibliában vannak nehezen érthető részek, vannak nehézségek, látszólagos ellentmondások vagy látszólagos pontatlanságok, de amit nem értünk, abban kérni kell Istent, hogy magyarázza el, vagy oldja fel a feszültséget. Amit egyáltalán nem értünk, azon túl kell lépni, nem szabad leragadni rajta, egyszer majd megértjük.

 • Semmiképpen sem emberi vagy démoni spekuláció által kell megpróbálni megmagyarázni. Mert ebből csak csűrés-csavarás lesz, a maguk vesztére!

 • Ha hiszünk a Biblia isteni ihletésében, akkor az életmódunknak meg kell változnia! Isten nem azért adta, hogy a fejünket tágítsuk vele, hanem, hogy megváltozzon az életünk!

 • A Biblia a legfőbb tekintély: hit, erkölcs, cselekedetek vonatkozásában. A Bibliából tudjuk meg, hogy Isten szemében mi a jó és mi a rossz, és hogyan kell élnünk, miben kell hinnünk. A Biblia irányelveket tartalmaz szexuális életre, házasságra, gyereknevelésre, munkára és az élet minden aspektusára vonatkozólag

 

A korlátok védelmeznek minket

 

 • Némelyek ezt mondják: „Nekem nem kell ez a szabálygyűjtemény! Túl sok benne a korlátozás! Szabad akarok lenni! Ha a Biblia szerint akarsz élni, nem élvezheted szabadon az életedet.” Éppen ellenkezőleg, az Ige szabaddá tesz és növeli az örömünket. A korlátozások a mi javunkat szolgálják, hogy megvédjenek az ördög pusztításától, ahogy az erkélykorlát megvéd a leeséstől. A korlátokon belül szabadon élvezhetjük az életet.

 • Bizonyos szempontból a Biblia Isten szabálykönyve, ahogyan a focinak is van szabálykönyve. Ha szabályosan játszunk, akkor szabadság és öröm a részünk. Ha megszegjük a szabályokat, akkor az emberek meg fognak sérülni. Isten nem azért tilt dolgokat, mert sajnálja tőlünk azt a kis örömöt is, hanem mert meg akar védeni a bűnök következményeitől!

 • Példa: KRESZ

 • Például, amikor az emberek elhagyják házastársukat és gyermekeiket, hogy házasságtörést kövessenek el, akkor több élet is bajba kerül.

 • Isten szólt, nekünk pedig meg kell hallanunk az Ő szavát.

 

Isten szól, szerelmeslevél Istentől

 

 • Isten arra vágyik, hogy kapcsolatban legyünk vele, naponta akar szólni hozzánk az Igéjén keresztül.

 • A Biblia egyfelől kézikönyv az élethez, de sokan csak eddig jutnak el, tanulmányozzák az írásokat, jegyzeteket készítenek róla, de soha sem találkoznak Istennel.

 

Ján. 5,39-40

Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam; És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!

 

 • Jézus ugyanezért fedte a farizeusokat és írástudókat: semmi haszna az embernek a bibliaolvasásból, ha nem tér meg, nem lágyítja meg a szívét, akkor nem fog találkozni Istennel közben! A kemény szívbe nem jut be az ige magja! Magvető példázata (Mát 13, 3-9. 18-23)

 • Luther Márton: „A Szentírás a bölcső, amelyben a kisded Jézus fekszik. Ne fürkésszük a bölcsőt úgy, hogy közben elfelejtjük a kisdedet imádni!”

 • A kapcsolatunk Istennel kétoldalú, mi szólunk hozzá imában, Isten pedig többféle módon válaszol, elsősorban a Biblián keresztül

 

Zsid. 3,7-8

Annakokáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,

 

 • A Szent Szellem nem csak a múltban szólt, hanem ma is szól hozzánk. Új módon szól, régen leírt szavakon keresztül, ez teszi a Bibliát olyan elevenné.

 • Luther Márton: „A Biblia él, szól hozzám, lába van, utánam fut, keze van, megragad.”

 

Mi történik, amikor Isten szól?

 

 1. Hitet ad azoknak, akik azelőtt nem voltak keresztények

 

Róm. 10,17

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.

 

 • Az élő, bibliai hit Isten beszéde által jön létre az ember szívében. Tehát kulcsfontosságú a megtérés és a hívő élet szempontjából a Biblia olvasása és hallgatása

 • David Sucher színész (Poirot): „Egyszer csak vágyam támadt, hogy újra olvassam a Bibliát. Megtérésemnek ez a legfontosabb pontja.”

 

 1. Szól a keresztényekhez

 

 • A Bibliát olvasva Krisztus által átéljük a kapcsolatot Istennel, és ez átalakít minket. A Biblia tanulmányozása közben kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal, párbeszédet folytathatunk azzal a személlyel, akiről az Újszövetség lapjain olvashatunk.

 • Szól hozzánk, amikor a Bibliát olvassuk: nem hallható hangon, hanem többnyire a szívünkben, és meghalljuk a nekünk szánt üzenetét. Minél több időt töltünk el Vele, a jellemünk annál inkább hasonlítani kezd az Övéhez.

 

Sok áldást kapunk az Igéből

 

 • Örömöt és békességet ad (Zsolt. 23,5)

 • Vezet bennünket (Zsolt. 119, 105)

 • Meggyógyít (Péld.4,22)

 • Véd bennünket szellemi támadások idején (Mt.4,1-11). Jézus minden kísértésre egy igeverssel vágott vissza, az 5 Móz. 6-8. fejezetekből, tehát benne élt az Ige, a Szent Szellem pedig megelevenítette azt.

 

Zsid 4,12

Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit.

 

 • Isten Igéje nagyon erőteljes és élő: behatol a lélek és szellem gyökeréig, elválasztja egymástól azokat, megítéli a szív gondolatait, motivációit, érzéseit. Minden védőpáncélon keresztül eljut a szívünkhöz. Nagyon konkrétan tud szólni hozzánk az Úr az Igén keresztül

 • Példa: Nicky Gumbel: amikor meghalt az apja, nem volt békessége, hogy üdvözült-e? Imádkozott ezért, és Isten 4-5 különböző helyen és személyen keresztül ugyanazt az igét mondta neki: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” Így megtudta, hogy apja üdvözült.

 

Hogyan hallhatjuk meg a gyakorlatban Isten üzenetét a Bibliából?

 

 • Ha időt akarunk szánni a Biblia olvasására, erre az időt előre be kell terveznünk! Ha nem tervezzük be, akkor soha nem lesz időnk. Bölcs dolog, ha először egy teljesíthető célt tűzünk ki magunk elé. Jobb napi öt percet tölteni a Bibliával, mint az első napon másfél órát, aztán feladni. Ha rendszeresen olvasod az Igét, akkor épülni fogsz a hitedben

 • Jézus korán felkelt és elvonult egy elhagyatott helyre imádkozni (Márk 1,35). Fontos, hogy próbáljunk egy olyan helyet keresni, ahol egyedül lehetünk. Lehet a természetben sétálni, vagy bezárkózni egyedül egy szobába. Reggel célszerű ezt tenni, amíg csend van, és a tennivalók nem áraztják el az embert.

 

A gyakorlatban

 

 • Először kérjed Istent, hogy szóljon hozzád az olvasott Igén keresztül. Aztán olvasd el az adott szakaszt, és tegyél fel magadnak három kérdést:

 • 1. Miről szól ez a szakasz?

 • 2. Mit jelent?

 • Hogyan vonatkozik ez rám? Vagy a családomra, munkámra, szomszédaimra, a társadalomra stb. A Biblia olvasása akkor válik nagyon aktuálissá, amikor meglátjuk, hogyan érinti a mindennapjainkat!

 • 4. Át kell ültetni a gyakorlatba!

 

Ne csak hallgatói legyetek az Igének!

 

Mt. 7,24

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát.

 

 • L.Moody XIX.századi prédikátor: „A Bibliát nem azért kaptuk, hogy növelje a tudásunkat, hanem azért, hogy megváltoztassa az életünket.”

 • Ne csak hallgatói legyetek az Igének, megcsalva önmagatokat! A fenti igerész folytatása szerint aki csak hallgatója az igének, de nem megtartója, az olyan, mint aki homokra építi a házát. Jön a vihar, jönnek a hullámok, és elmossák a házát, és nagy lesz a romlása!

 • Aki viszont cselekszi is az Igét, átülteti a gyakorlatba a hallottakat, az boldog lesz a cselekedeteiben! Ugyanúgy jönni fognak az élet viharai, de nem fog összedőlni a szellemi háza, hanem megáll erősen a kősziklán!

 

Krisztus és az Ige ugyanaz!

 

 • Kőszikla: Jézus Krisztust jelenti és egyben az Ő beszédét, a Bibliát. Erre kell felépítenünk az életünket, az Úr utasításai, rendelései, parancsolatai és törvényei szerint kell berendeznünk az életünket, és e szerint kell élnünk a jelenvaló világon.

 • Az Ige testté lett, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, Aki tejes volt kegyelemmel és igazsággal! Jézus Krisztus a tetté lett Ige!

 • Nem lehet szétválasztani Krisztust és az Ő beszédét, Igéjét. Hiszen Krisztus a testté lett Ige, ahogyan a János evangéliuma 1. részében olvassuk, a Biblia pedig az írott Ige!

 • Fontos! Nem szeretheted jobban Jézus Krisztust, mint a Bibliát, mert mindkettő Isten Igéje! Az ellentmondás, ha valaki nem szereti az Igét olvasni vagy hallgatni, de azt mondja, hogy Jézust szereti!

 

A siker titka

 

Zsolt. 1,1-3

Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és  csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

 

 • Az 1. zsoltárral kezdtük és ezzel is fejezzük be. Ez a zsoltár bátorít minket, hogy örömünket leljük az Igében. Ha ezt tesszük, bizonyos dolgok fognak történni az életünkben

 • Először is gyümölcsöt fogunk teremni: egyfelől a Szent Szellem gyümölcsét (Gal 5. 22) másfelől gyümölcsöző lesz az életünk úgy is, hogy mások élete is megváltozik. Ez a gyümölcs az örökkévalóságig megmarad ( Jn. 15,16)

 • Másodszor: erőt kapunk, hogy kitartóan járjunk az Úrral: levelünk el nem hervad, nem fogunk kiszáradni, és megmarad a belső életerőnk.

 • Nem elegendőek a mindent elsöprő lelki-szellemi élmények, ha nem gyökerezünk bele mélyen Jézus Krisztusba és az Ő Igéjébe, akkor képtelenek leszünk ellenállni az élet viharainak! Ha viszont meggyökerezünk az Igében, akkor talpon maradunk a viharok idején is.

 • Harmadszor: siker koronázza minden tettét: az élet fontos területein jó dolgunk lesz. Jó kapcsolatban leszünk Istennel és az emberekkel, jellemünk hasonlítani fog Jézus Krisztusra, és a magunk szintjén bővölködni fogunk, nem fogunk szűkölködni semmi jóban!

 

 

  

 (N. Gumbel nyomán) Kovács Péter