A Szentlélek személye

 

AZ ATYA ÍGÉRETE

 

Szent Szellem vagy Szentlélek?

 

 • A Szentháromságon belül a Szent Szellemmel kapcsolatban van a legnagyobb homályosság, pedig az Ige egyértelműen kijelenti, hogy kicsoda a Szent Szellem.

 • Szent Szellem vagy Szentlélek? Isten szellem, és akik őt imádják, szükséges, hogy szellemben és valóságban imádják. A Szent Szellem tehát szellem, (spirit) és nem lélek (pszüché).

 • Lélek (pszüché): az értelem, érzelem, akarat területe

 • Károlyi fordítás: azért hozta következetesen a lélek szót, mert a középkorban a szellem szónak negatív csengése volt, kísértetet értettek alatta! Tehát helyesen Szent Szellemnek hívjuk, de mivel a magyar nyelvben teljesen elterjedt a Szentlélek kifejezés, ezért ezt is lehet használni.

 

Személy vagy erő?

 

 • Vannak olyan hamis irányzatok (Jehova tanúi, unitáriusok stb.): akik a szent Szellemet csak egy erőnek tartják, Isten erejének megnyilvánulását látják benne. Az igaz, hogy a Szent Szellem erő is, de annál jóval több.

 • A Szent Szellem személy: minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami egy személyre jellemző.

 • Gondolkodik (ApCsel. 15,28), beszél (ApCsel. 1,16), vezet (Róm 8,14), megszomorítható (Ef. 4,30). Ő közvetíti Krisztus jelenlétét a keresztényekhez.

 

Milyen a Szent Szellem?

 

 • Isten Szellemének (1 Móz. 1,2), Krisztus Szellemének (Róm 8,9), vagy Jézus Szellemének (ApCsel 16,7) is nevezi az Ige. A Szent Szellem éppen olyan, mint Jézus!

 

Ján. 14,16

És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

 

 • Más vígasztaló: Jézus helyett egy másik vígasztalót küldött el az Atya számunkra, a Szent Szellemet, Aki ugyanolyan, mint Jézus.

 • Ő bennünk lakik, és velünk marad mindörökké.

 

A Szent szellem a teremtésben

 

1 Móz. 1,1-2

Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.

 

 • A teremtésről szóló részben láthatjuk, hogyan hozott létre a Szent Szellem új dolgokat, és hogyan tett rendet a káoszban. Ő ma is ugyanaz: ma is rendet és békességet teremt a zűrzavaros életekben, megszabadítja az embereket a káros szokásoktól és szenvedélyektől, valamint a tönkrement kapcsolatok okozta összevisszaságtól.

 • Amikor Isten az embert teremtette: orrába lehelte az élet leheletét, így lett az ember élő lélekké. (1 Móz. 2,7).

 • Ruach, lehelet, szellem: Isten Ruach-ja életre kelti a porból formált embert. Ő hoz szellemi életet az embereknek és közösségeknek, amelyek nélküle szárazak lehetnek, mint a tapló! Sokan éhezik a valódi életet, és vonzódnak azokhoz az emberekhez és közösségekhez, amelyekben Isten Szellemének az életét látják.

 

Az Ószövetségben a Szent Szellem rászállt egyes emberekre

 

 • Amikor Isten Szelleme rászáll az emberekre, mindig történik valami, nemcsak kellemes érzéseket ad, hanem jövetelének célja van!

 • Művészi munkák végzésére töltött be embereket: (2 Móz. 31, 3-5). Lehet valaki tehetséges zenész vagy művész a Szent Szellem nélkül is, de amikor ő betölt embereket ilyen feladatok ellátására, akkor az eredmény sokkal magasabb szinten hat, mint egyébként, mert sokkal nagyobb a szellemi súlya.

 • Vezetői feladatokra is betöltött embereket: Gedeon (Bír. 6,15. 34). Isten gyakran olyanokat választ ki vezetőnek, akik gyengének, alkalmatlannak és felkészületlennek érzik magukat. Amikor ezek az emberek betelnek Szent Szellemmel, az egyház kiemelkedő vezetőivé válnak.

 • J.H. Nash: „semmi különös nem volt benne, ami hatott volna az emberekre…nem volt sportos alkat, sem vakmerő. Magas szintű képzettséggel és művészi adottságokkal sem rendelkezett. Noha semmitmondó volt a külseje, a szíve égett Krisztusért…Valószínűleg minden kortársánál erőteljesebben hatott kora Egyházára, több százan tértek meg e halk szavú, szerény férfi által.”

 • Erővel és hatalommal töltött be embereket a Szent Szellem: Sámson története (Bír. 15.)

 • Prófétai feladatokra is betöltött némelyeket a Szent Szellem: Ézs. 61, 1-3).

 • Néha tehetetlennek érezzük magunkat, amikor a világ problémáival szembesülünk. Magunktól nem is tudjuk ezeket megoldani, de szerencsére itt van a Szent Szellem, hogy segítsen! Ő képessé tesz bennünket arra, hogy hirdessük az örömhírt, vagy hogy betegeket gyógyítsunk és megszabadítsuk a foglyokat. Ha örökérvényű segítséget akarunk nyújtani az embereknek, az csak Isten Szellemével lehetséges!

 

Az Atya megígérte a Szent Szellem eljövetelét

 

 • Az Ószövetségben a Szent Szellem tevékenysége csak bizonyos időszakokra korlátozódott egyes emberek életében, bizonyos feladatok elvégzésére.

 • Az idő előre haladtával egyre nőtt a várakozás: mi fog történni?

 • Az Ószövetségben Isten szövetséget kötött a népével, elvárta, hogy megtartsák a parancsait. Szomorú, hogy a népnek arra kellett rádöbbennie, hogy képtelen erre.

 

Az Atya ígérete

 

Jer. 31,31-34

Eljön az az idő – így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk – így szól az ÚR. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az ÚR – Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok – így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.

 

 • Isten ígérete: egy napon új szövetséget fog kötni a népével.

 • Újszövetség: a törvény nem annyira külső dolog lesz, hanem inkább belső, azaz nem külső teherré válik, hanem belső erőforrássá!

 • Példa: ahogy kirándulásra nehéz hátizsákkal megyünk, de ahogy megesszük a tartalmát, nemcsak kisebb súlyt kell cipelnünk, hanem új erő is fakad belőle.

 • Mindenki megismeri az Urat, hogyan lehetséges ez?

 

Ez. 36,26-27

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.

 

 • Isten megígérte, hogy elveszi a kőszívet, a szív keménységét, és ad helyette hússzívet, azaz lágy szívet.

 • Új szellemet ad belénk: az Ő Szellemét, a Szent Szellemet, Ő általa tudunk engedelmeskedni Istennek, mert bennünk lakik, és belülről formál át bennünket. Isten cselekszi bennünk a Szent Szellem által, hogy megtartsuk a törvényeit, rendeléseit és parancsolatait, és járjunk az Ő útjain

 • Isten azt akarja, hogy lágy legyen a szívünk, és kemény a lábunk, sok hívővel az a baj, hogy kemény szíve és puha a lába, azaz nem áll erkölcsileg erős lábakon!

 

Ki részesülhet az Atya ígéretében?

 

Jóel. 2,28-29

És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.

 

 • Az Újszövetségben Isten mindenkire kitölti a Szellemét, minden testre, fiakra és lányikra, ifjakra és vénekre, szolgákra és szolgálóleányokra egyaránt, nemtől, kortól, társadalmi rangtól függetlenül

 • Következményei: prófétálni fognak, Istentől kapnak álmokat és látomásokat, a Szent Szellem ajándékai működésbe lépnek

 

Mikor teljesült be az Atya ígéretete?

 

 • Ezeknek az ígéreteknek a megvalósulására legalább 300 évet kellett várni, a nép Jézus eljöveteléig egyre várta az Atya ígéretének megvalósulását, amikor robbanásszerűen megnövekedett a Szent Szellem tevékenysége

 • Jézus születésekor felharsantak a harsonák, majdnem mindenkit betöltött a Szent Szellem, akinek köze volt Jézus születéséhez: Keresztelő Jánost anyja méhében (Luk. 1,15), Máriát (35.vers), Erzsébetet (41.vers), Zakariást (67.vers), akik azonnal dicsérni kezdték Istent és prófétáltak

 

Jézus és a Szent Szellem

 

Lk. 3,16

János így válaszolt mindenkinek: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket,

 

 • János vízzel keresztelt: szó szerint bemerített vízbe, baptidzo: bemerít, eláraszt.

 • Bemerítkezés, vízkeresztség: annak a külső elpecsételése, hogy az ember igazzá vált a szívében, a Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett élő hite által. Az Újszövetségben nem találunk ara példát, hogy valaki úgy üdvözült volna, hogy ne merítkezett volna be, Jézus is bemerítkezett!

 • Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik (Mk 16,16).

 • Jézus Szent Szellemmel és tűzzel keresztel: be kell merülnünk, mártóznunk Isten Szellemébe, hogy teljesen elárasszon bennünket. Néhányan ezt úgy élik meg, mint amikor egy keményre száradt szivacsot beleejtenek a vízbe. Eltelhet egy kis idő, amíg a kezdeti keménység feloldódik, és a szivacs átitatódik. Tehát nem mindegy, hogy a szivacs a vízben van (bemerülés), vagy a víz van a szivacsban (betelni).

 • Jézus teljesen telve volt Szent Szellemmel, Aki galamb formában a bemerítkezéskor szállt rá Jézusra (Luk.3,22), a Szent Szellem a pusztába vezette Őt (Luk.4,1), visszatért a Szent Szellem erejével (14.vers), kijelentette, hogy „az Úr Szelleme van énrajtam” (21.vers).

 

Újjászületés

 

Jn. 7,37-39

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.

 

 • Jézus szavai azt fejezték ki, hogy az ígéretek nem egy adott helyen, hanem egy Személyben fognak beteljesedni! Jézus lényének belsejéből árad az élet folyója. Ebből következik, hogy az élő víz folyamai minden hívőből is folyni fognak.

 • A hívőkből fognak folyni az élő víz folyamai, és elhozzák másoknak az életet, a gyümölcsözést, és a gyógyulást. Jézus földi szolgálata idején még nem adatott a Szent Szellem, mert Ő még nem dicsőíttetett meg.

 

Jn. 3,3-6

Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.

 

 • Újjászületés: víztől (bemerítkezés) és Szent Szellemtől való újjászületés, ez üdvösség kérdése! Csak azok keresztények, akik újjászülettek, és bennük lakik a Szent Szellem.

 • Attól nem lesz senki Isten gyermeke, hogy bemegy egy templomba, hiszen attól sem lesz senki tehén, hogy bemegy egy tejboltba, csak akkor válhat Isten fiává valaki, ha felülről, Istentől születik!

 • A megtérés az emberi oldal, erre Isten adja a Szent Szellemét!

 

Jn 20,20-22

E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket!

 

 • A tanítványok Jézus feltámadása után születtek újjá, addig nem volt bennük a Szent Szellem, hiába jártak Jézussal három évig!

 • Jézus rájuk lehelt: beléjük lehelte a Ruach-ját, Isten Szellemét, és megelevenítette őket, ekkor költözött beléjük a Szent Szellem.

 

Szent Szellem keresztség

 

ApCsel 2,1-4

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.

 

 • Pünkösd napján megtörtént, az Atya ígérete megvalósult: a tömeg döbbenten figyelte az eseményeket, nagy zúgás támadt, lángnyelvek jelentek meg, és minden tanítványt betöltött a Szent Szellem, és nyelveken szóltak: a Szent Szellem által.

 • Péter megmagyarázta a történteket: visszatekintett Istennek az Ószövetségben elhangzó ígéreteire, és kifejtette, hogyan valósul meg abban a pillanatban népe minden reménye és vágya a szemük előtt. Jézust felmagasztalta az Atya, Ő pedig megkapta a Szent Szellem ígéretét, és kiárasztotta a tanítványokra (ApCsel.2,33).

 • Amikor a tömeg megkérdezte, mit tegyen, Péter azt mondta nekik:

 

 

ApCsel. 2,38

Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

 

 • Mi most a Szent Szellem korszakát éljük. Az Atya ígérete valóra vált. Minden keresztény megkapja az Atya ígéretét. Nemcsak néhányan, bizonyos időpontokban, bizonyos feladatok elvégzésére, hanem minden hívő, tehát te és én is.

 

 

 

(N. Gumbel nyomán) Kovács Péter