A bűn elleni harc

HOGYAN ÁLLHATUNK ELLEN  A  BŰNNEK?

 

Ki áll a gonoszság mögött?

 

 • Szoros összefüggés: Isten és a jó, valamint a Sátán és a gonosz között. Saját gonosz vágyaink, és a világ kísértései mögött közvetve vagy közvetlenül a megszemélyesült gonosz: maga az ördög található.

 • Nyugaton nem hisznek az ördögben: sokkal könnyebben elhiszik az emberek, hogy van Isten, mint azt, hogy van sátán. Ennek oka lehet, az ördögről alkotott hamis elképzelés, mely szerint az ördög szarvakkal és patákkal rendelkező primitív lény. Ez nagy hiba! Az ördög hatalmas és nagyon ravasz szellemi lény, aki elhiteti az emberek nagy részét, hogy ne higgyenek az evangéliumban. Például az összes hamis vallást ő találta ki!

 • Úgy élnek az emberek, mintha nem lenne ördög: pedig ha már egyszer elhisszük, hogy van Isten, akkor kézenfekvő, hogy hinnünk kell az ördög létezésében is.

 

A Sátán személye

 

 • Ördög: görögül diabolos, héberül satan, bukott angyal (Ézs.14, 12-13).

 • Lucifer: fényhordozó volt a neve, aki a dicsőítést vezette a mennyben, de szépsége miatt felfuvalkodott, és fellázadt Isten ellen, az angyalok egyharmadát magával rántotta a lázadásba.

 • Isten kivette a mennyből, jelenleg a 2. égben van a trónja, onnan le fog jönni a földre, az ezeréves birodalom alatt a mélységben lesz megkötve, végül a kénköves tüzes tóba fog vettetni, ami neki és az angyalainak készült, és ott fog kínoztatni örökkön örökké.

 • Ószövetség: néhányszor említi az ige (Jób 1,1; 1 Krón. 21,1).

 • Újszövetség: világosabb képet ad az ördög tevékenységéről. Sátán egy személyes szellemi lény, aki tevékenyen lázad Isten ellen. Sok angyalt, és démont (tisztátalan szellem) irányít. Az Ige felszólít minket, hogy álljunk ellene az ördögnek.

 

Ef. 6,12

Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

 

 • A hit harca: nem emberi síkon történik elsősorban, hanem szellemi síkon! Nem test és vér, azaz emberek ellen harcolunk, hanem a mögöttük álló szellemi lények és erők, hatalmak, urak, a gonoszság szellemi lényei, sötét angyalai ellen, akik a magasságból uralkodnak területek fölött.

 • Démonok: különböznek a sötét angyaloktól, a démonok test nélküli lények, és testet keresnek maguknak, a bukott angyaloknak van szellemi testük, a démonok a földön vannak, a sötét angyalok a magasságban, a démonok erőtlenek és kicsik, a bukott angyalok erősek és hatalmasak.

 

 

Miért kell hinnünk az ördög létezésében?

 

Ez áll a Bibliában

 

 • Isten nem hazudik, Ő kijelentette az Igében, hogy a világ fejedelme, a hazugság atyja, a hitető, az embergyilkos az ördög, aki azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson.

 • Jézus kísértést szenvedett az ördögtől: (Mt. 4,1-11)

 • Démonokat űzött: megszabadította az embereket a gonosz erőitől, és az életükben levő bűntől. A tanítványainak is hatalmat adott, hogy ugyanezt tegyék. A hívők ugyanezt a gyakorlatot követik ( Mk 16, 17)

 • Ellent kell állnunk az ördögnek (1 Pét. 5,8-9)

 

A keresztények mindig hittek az ördög létezésében

 

 • Az ősegyház teológusai, a reformátorok, a nagy evangélisták, Wesley, Whitefield – Isten embereinek túlnyomó többsége tudták, hogy nagyon is valóságos gonosz szellemi erők veszik őket körül.

 • Amint elkezdjük szolgálni az Urat, felkeltjük az ördög érdeklődését. Az ördög főleg azokat az embereket kísérti, akik el akarják hagyni a bűnt, hiszen a többiek úgyis az ő kezében vannak, szükségtelen kísértenie őket.

 

A józan ész is megerősíti az ördög létezését

 

 • Minden olyan teológiai irányzatnak sokat kell magyarázkodnia, amely figyelmen kívül hagyja az ördög, mint személy létezését

 • Ki áll a gonosz kormányzatok, az intézményesített kínzás és kegyetlenség, a tömeggyilkosságok, a brutális megerőszakolások, a kiterjedt kábítószer-kereskedelem, a terrorizmus, a gyermekek szexuális és fizikai bántalmazása, az okkult tevékenységek és sátánista szertartások mögött?

 

Két fő tévedés az ördöggel kapcsolatban

 

Nem hisz az ördög létezésében

 

 • A legnagyobb hitetése az ördögnek, hogy elhiteti az emberekkel, hogy ő nem létezik, és minden gonoszságát Istenre keni. A sok gonoszság mögött nem Isten áll! Gyakran kérdezik: miért van ennyi szenvedés, gonoszság és bűn a világon? Azért, mert a Sátán létezik, és ő áll ezek mögött.

 

Túlzott érdeklődés az ördög iránt

 

 • Okkultizmus: aki Jézus Krisztus kikerülésével próbál a természetfölöttivel kapcsolatba kerülni, kiszolgáltatja magát a sátánnak!

 • Okkult tevékenységek: spiritizmus, tenyérjóslás, szellemidézés, asztrológia, horoszkópok, boszorkányság, fehér és fekete mágia, keleti misztika, halottidézés, kártyavetés, hamis vallások stb.

 • Határozott tiltás: az ilyen tevékenységeket tiltja a Biblia (5.Móz.18,10-12; 3.Móz. 19,31; Jel. 21,8. 22,15; ApCsel 19,19).

Az ördög módszerei

 

Pusztít, rombol, öl, lop

 

Jn. 10,10

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”

 

 • Az ördög gyűlöli Istent és az embereket, ezért ölni, lopni, pusztítani jött. Tudja, hogy kevés ideje van hátra, ezért kettőzött gyűlölettel tevékenykedik, mint ordító oroszlán

 

Hitető, megtévesztő

 

2 Kor. 4,4

A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe.

 

 • Megvakítja a hitetlen emberek elméjét. Az ördög azt akarja, hogy az emberek ne higgyenek az igazságban és a pokolba kerüljenek. Megvakította a hitetlenek elméit, gondolkozását, hogy ne lássák az evangélium világosságát, és ne térjenek meg.

 • Elhiteti, ha lehet, a választottakat is. Sok hitető jött a világba, akik el akarják téríteni a hívőket az Isten útjáról, hamis tanításokkal, a bűn relativizálásával, a pokol tagadásával

 • Az ördög tagadja a büntetést: „semmi esetre sem fogtok meghalni!…” Lényegében azt állítja, hogy semmi bajunk nem fog származni belőle, ha nem engedelmeskedünk Istennek. Ennek éppen az ellenkezője igaz, amint már Ádámnál és Évánál is kiderült.

 

Kísértő, kétségeket támaszt a hívőkben

 

 • Teremtéskor: „valóban azt mondta az Isten?…

 • Jézus megkísértésekor:„ha Isten Fia vagy…” (Mt.4,3)

 • Először kétségeket ébreszt, utána jönnek a kísértések, a módszer azóta sem változott. A mi elménkben is kétségeket támaszt: „valóban azt mondta Isten, hogy ez és ez helytelen?” Vagy: „Ha keresztény vagy…” Megpróbálja aláaknázni az Isten szavaiba, és a Vele való kapcsolatba vetett bizalmunkat.

 • Az embereket bűnre csábítja, kihasználja a bűnös vágyaikat és kívánságaikat. Mindenkit vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz.

 • A kísértés önmagában nem bűn, de ha pozitívan reagálunk rá, akkor az lesz belőle.

 

Vádol, rágalmaz, kárhoztat

 

 • Mindenért Istent vádolja az emberek előtt.

 • Másrészt a hívőket vádolja Isten előtt (Jel 12,10). Hamis bűntudatot kelt a hívőben, ez egy általános, bizonytalan bűntudat. Ezzel szemben, ha a Szentlélek hívja fel a figyelmünket egy bűnre, pontosan rámutat mi a baj, hogy elfordulhassunk attól. Soha nem vádolva, rágalmazva teszi.

 • Ha sikerül bűnre csábítania az embert, akkor vádolja őt: „te nem is vagy hívő”, vagy: „már úgyis elrontottad, nem baj, ha egy kicsit mélyebbre mész.”

 • Tudja, hogy minél többször esünk bűnbe, annál inkább a bűn fogja irányítani az életünket. Ha rendszeresen teszünk olyan dolgokat, amelyekről tudjuk, hogy helytelenek, azok megragadják az életünket, és szenvedélyünkké válnak. Ekkor már az ördög kedve szerinti úton haladunk, vagyis azon, amely a pusztulásba vezet (Mt 7,13).

 

Hol a mi helyük?

 

Kol. 1,13

Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába

 

 • A sötétség uralma: megtérés előtt az ördög uralkodik az emberen, akár tisztában van vele, akár nem. A bűn és az ördög irányítja az embereket, és halál a sorsuk.

 • Szeretett Fia országa: az újjászületett hívők átkerülnek a sötétség országából a világosság országába, ahol Jézus a király. Itt bűnbocsánat, szabadság, élet és üdvösség vár ránk. Ha már átjöttünk ide, akkor Jézus Krisztushoz, és az Ő országához tartozunk. Átkerültünk a sötétség országából, ahol a sátán uralkodik, Isten országába, ahol Jézus Krisztus a Király. Már nem tartozunk a sátánhoz.

 

A sátán legyőzött ellenség

 

Kol 2,15

Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

 

 • Jézus a kereszten legyőzte a Sátánt: és minden erejét, a hatalmasságokat, fejedelemségeket, lefegyverezte, és nyilvánosan pellengérre állította őket. A Sátán és csapatai vereséget szenvedtek a keresztnél, ezért félnek annyira Jézus nevétől, tudják, hogy kikaptak.

 • Jézus megszabadított minket: a bűntudattól, a szenvedélyektől, a haláltól, a halálfélelemtől, mindattól, amik a sötétség országához tartoznak

 • A kereszt: jelentette a döntő győzelmet a Sátán és csapatai fölött, ma már csak tisztogató hadműveletek zajlanak. Noha az ellenség még nem pusztult el teljesen, és képes károkat okozni, Jézus lefegyverezte és legyőzte a sorait.

 • Jézus győzött a javunkra a kereszten, ebből a kedvező alaphelyzetből indulunk

 

Hogyan védjük magunkat?

 

Ef 6,13-18

Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért

 

 

 

 • Mivel a háborúnak még nincs vége, és a gonosz még képes cselekedni, gondoskodnunk kell arról, hogy védelmi fegyvereink rendben legyenek.

 • Isten fegyverzetét magunkra kell ölteni, hogy ellenállhassunk az ördögnek, aki állandóan ki akar billenteni a hitünkből minket.

 • Védekező fegyverek: ellent kell állnunk az ördögnek és elfut tőlünk, ezért használja a következő kifejezéseket: ellenállhassatok, megtarthassátok állásaitokat.

 

Igazság öve

 

 • Az Ige az igazság: meg kell gyökereznünk Isten igéjében, magunkba kell szívnunk a kereszténység alapigazságait, erőseknek kell lennünk az igazságban. Ezt bibliaolvasással, prédikációk, igehirdetések meghallgatásával, keresztény könyvek olvasásával és kazetták hallgatásával érhetjük el.

 • Érett férfiúság, szellemi ítélettétel: erre a szintre akar minket eljuttatni Isten, hogy ilyen módon képesek legyünk különbséget tenni az igazság és a sátán hazugságai között (Ef.4,13)

 • Elme megújítása: szintén az igazság által történik (Róm.12,2).

 

Megigazulás páncélja

 

 • Megigazulás: az az igaz állapot, amit Istentől kapunk annak köszönhetően, amit Jézus Krisztus megtett értünk a kereszten. Ez a megigazult állapot teszi lehetővé, hogy kapcsolatunk legyen Istennel, és igaz módon éljünk.

 • Időnként mindnyájan vétkezünk: szóval, vagy gondolatban, esetleg tettel. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, önmagunkat csaljuk meg. Ha vétkezünk, akkor bocsánatot kérhetünk Istentől, és ez által helyreáll vele a barátságunk (1 Jn.1,9).

 

Evangélium hirdetésének saruja

 

 • Készeknek kell lennünk arra, hogy hirdessük az örömhírt másoknak! Ha így járunk el, és folyton bizonyságot teszünk a bennünk levő reménységről, akkor védőbástyáink erősödnek, és hatékonyan tudunk védekezni az ellenséggel szemben.

 • Ez nehéz dolog: mert az emberek figyelik, hogy hitünknek megfelelően élünk-e, ezért fontos összhangba hozni az életünket, szívünket a megvallásunkkal!

 

Hit pajzsa

 

 • A gonosz minden nyilát elháríthatjuk vele, mert a Sátán a kételkedés és a hitetlenség nyilait lövi ki ránk, ezekkel bombázza folyamatosan az elménket, gondolkozásunkat.

 • Hit: a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje, igazsága által (Róm. 10,17).

 

Üdvösség sisakja

 

 • Üdvbizonyosság: most örök életünk van, és átmentünk a halálból az életbe. Az ördög ezt akarja kicsavarni a kezünkből azáltal, hogy támadja a hitünket, és ez által akar eltántorítani minket Krisztustól.

 • Megváltás 3 igeideje: már megmenekültünk a bűn büntetésétől, folyamatosan szabadulunk meg a bűn hatalmától, és egyszer majd megszabadulunk a bűn jelenlététől is.

 

A Lélek kardja

 

 • A Lélek kardja is elsősorban védekező kard: az igével vágott vissza Jézus az ördögnek, amikor megtámadta és megkísértette! Nekünk is érdemes megtanulni igeverseket a Bibliából, amelyeket felhasználhatunk az ellenséggel szemben.

 • Imádkozásra vagyunk elhívva: ima, közbenjárás által tudjuk Jézus győzelmét kihirdetni és realizálni, ezért ebben nem szabad megrestülni!

 • A harc eldőlt: a Mindenható Isten győzött Jézus Krisztus által, és a Sátán mint sokkal gyengébb fél totális vereséget szenvedett.

 

 

 

(Nicky Gumbel nyomán) Kovács Péter