Hitelveink

Hisszük, hogy a Biblia a Szent Szellemtől ihletett, Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles kinyilatkoztatása.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus az egyház feje, a tagok pedig a test részei, egységben.

Hiszünk a keresztény hitnek a mindennapi életben való gyakorlati alkalmazásában, az emberek felé való szolgálatban az élet minden területén, ami magába foglalja többek közöttt a hitben való nevelést, lelkigondozást, és szociális segítségnyújtást.

Hiszünk a Szentháromságban, az Atya Istenben, Fiú Istenben – az Úr Jézus Krisztusban, és a Szent Szellem Istenben.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus földi életében szűztől született, bűntelenül élt, Isten küldetésének eleget tett minden ember helyett önként vállalt váltsághalálában, aki vére által engesztelést szerzett az Atyánál az emberek bűneire.

Hiszünk Jézus Krisztus testben való feltámadásában, mennybemenetelében, és hogy az Atya jobbján van, de visszajön a földre hatalommal és dicsőséggel.

Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, melyet Jézus Krisztusban való hit által a Szent Szellem végez el.

Hiszünk a Szent Szellem keresztségben, melynek jele a nyelveken szólás, hiszünk a szellemi és szolgálati ajándékok működésében a jelen korban.

Hiszünk az igazak és bűnösök feltámadásában, hisszük hogy a megváltottak örök életre, a hamisak az ítélet után örök kárhozatra jutnak.

Célunk, hogy a mai modern kor emberét az evangélium hirdetésével elérjük, Jézus Krisztushoz vezessük, valamint Isten Igéjének módszeres tanításával tanítványokká tegyük, eljuttatva őket a szellemi érettségre, hogy a nekik adott tálentumokat használva aktívan szolgáljanak az Egyházban Isten dicsőségére és magasztalására.

Így kezdődött…

A Budai Omega Gyülekezet két család állhatatos imádságainak köszönhetően jött létre, akik öt-hat éven keresztül keresték Istent, és az Ő vezetését azzal kapcsolatban, hogy az Egyházban hol és milyen szolgálatban akarja őket Isten használni. Az évek folyamán lassan bontakozott ki Isten terve, aztán egyre konkrétabb formát öltött. Ebben az előkészítő fázisban próféciák is erősítették a mennyei látást. A Szentlélek vezetését követve kapcsolatba kerültek az Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatával és annak vezetőivel. Egy átmeneti időt követően megerősítést nyert, hogy ez az a gyülekezet, ahol Isten látni szeretné őket. A szolgálatra való felkészítés egy képzési időszakkal folytatódott. Ebben az időben, 2007. májusában  kezdődött el a gyülekezet plántálása öt fővel egy lakásban. Egy évvel később már egy termet kellett bérelni, hogy a növekvő közösség kényelmesen elférjen. 2009. március 1-én történt meg a pásztori felkenetés, ettől az időtől már gyülekezetként működik a közösség.

Itt tartunk, ezt valljuk…

Jelenleg a gyülekezet alapjainak a lefektetése történik. Hosszútávra tervezünk, és tudjuk, hogy egy gyülekezet felépítése Isten szuverenitása és a Szentlélek sponteanitása mellett tervszerűséget, áldozatot és sok-sok időt követel. Gyülekezetünk az Omega Hálózaton belül önálló közösségként funkcionál. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a hívők elfogadó és szabad légkörben élhessék meg a hitüket egységben és szeretetben. Fontosnak tartjuk, hogy szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott, biblikus legyen tanításunk, hitéletünk és gyakorlatunk. Tudatosan törekszünk a jellem és erő, erkölcs és hit egyensúlyára, elkerülve a törvénykezés és szabadosság buktatóit. Hisszük, hogy Isten nélkül semmit nem tudunk tenni, Isten pedig semmit nem akar nélkülünk tenni. Éppen ezért folyamatosan keressük a Szentlélek vezetését, hogy meglássuk, mi az amit nekünk kell megtenni, várva, hogy Isten pedig megtegye a maga részét.

Látásunk…

Célunk, hogy ezekben a napokban minél több embert elvezessünk a megtérésre, hogy üdvösséget nyerjenek a Jézus Krisztusban való hit által, elsősorban a III. kerületben, valamint Észak-Budán, Szentendrén, és ezek vonzáskörzetében.

Célunk, hogy olyan gyülekezet jöjjön létre, amely képes az embereket nem csak megszólítani, hanem tanítvánnyá is tenni, beépítve őket az Egyházba, amely a Krisztus Teste, az újjászületett hívők összessége.

Célunk, hogy egy kiegyensúlyozottan működő egészséges, életképes, növekvő gyülekezet épüljön föl, amely képes új gyülekezeteket  plántálni.

Hisszük, hogy a fenti célok Isten időzítése szerint meg fognak valósulni a Szentlélek ereje által. Ez a jövőképünk!