Ésa. 55,8-9
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr! Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

Humanista, emberközpontú világban élünk, és ez a szellem leuralja és befolyásolja az emberek gondolkodását, sokszor a hívők gondolkodását is, anélkül, hogy ezt észrevennék!
Sokan nehezen ismerik fel a humanizmust, ami nem más, mint emberközpontúság, és az ember szerinti gondolkodásmód, vagy nehezen látják meg a humanista szeretet, és az Isten szerinti szeretet közötti különbséget!
Pedig a humanista gondolkodásmód félre tudja vezetni a hívőket, és el tudja téríteni az igazság útjáról, ezért fontos, hogy megértsük, és felismerjük az emberi gondolkodást magunkban és másokban is!
Meg kell látni, hogy óriási távolság van Isten gondolatai és az ember gondolatai között, Isten gondolkodásmódja, és az emberek gondolkodásmódja között! Alaphelyzetben ki lehet mondani, hogy az ember gondolatai és útjai nem kompatibilisek Isten gondolataival és útjaival, nem keresztezik egymást azok.

Az emberi gondolkodásmódnak három tipikus jellemzőjét fogjuk részletesebben megnézni a következőkben. Ezek a következők: Istent személyválogatónak tartja, látszat szerint ítél, és mindenen megbotránkozik.

Az emberi gondolkodás szerint Isten személyválogató

A humanisták szerint Isten személyválogató, kénye kedve szerint emeli fel és alázza meg az embereket. Pedig Ő egyértelműen megmondta az Igében, hogy kit emel fel, és kit aláz meg! Isten azokat emeli fel, akik betöltenek bizonyos szellemi feltételeket, de ezeket bárki betöltheti, aki akarja, tehát nem személyválogató az Isten! Ő az alázatosokat felemeli, a kevélyeket megalázza!
Jézus azt is megmondta, hogy kit gyógyít meg, azt, akinél hitet talál, a hitetlen embert nem tudja meggyógyítani, még Jézus sem tehetett csodát ott, ahol nem hittek Benne az emberek.

Isten nem személyválogató

ApCsel. 10,34-35
Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.

Értsd meg te is, hogy nem személyválogató az Isten! Minden nép között kedves előtte, aki féli Őt, és igazságban jár! Aki nem igazságban jár, hanem igazság nélküli szeretetben, az viszont nem kedves előtte!
Ha rövidtávon nem is, de közép- és főleg hosszútávon le tudod mérni, hogy ki kedves Isten előtt, vagyis ki jár engedelmességben és Istenfélelemben! Ne tévesszenek meg a pillanatnyi állapotok, a látható dolgok, ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igaz ítéletet!

Mi sem lehetünk személyválogatók

Jak. 2,1-4. 9
Atyámfiai ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában; És rátekinttek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé: Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká?(…)De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói.

A személyválogatás legkönnyebben az anyagi haszonszerzés miatt jöhet be egy hívő életébe. Az Ige beszél is olyanokról, akik haszonleséséből személyimádók. Aki az alapján különbözteti meg a hívőket, hogy mennyi pénzük van, az beleesik ebbe a bűnbe!
Nem szelektálhat a hívő a szerint, hogy én a jómódúak felé szolgálok kizárólag, mert tőlük kaphatok valamit, a szegényekkel pedig nem foglalkozom, mert tőlük semmit nem várhatok! Az ilyen személyválogató embert gonosz bírának nevezi az Ige, akik vétkeznek, és a törvénynek nem megtartói, hanem megrontói!

Az emberi gondolkodás látszat szerint ítél

Mt. 16,21-23
Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: „Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!” Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: „Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.”

Jézus megjövendölte a halálát, erre Péter megfedte, ez nem történhet meg veled! Jézus keményen megfedte Pétert, mert felismerte a szavak mögött az ördögi befolyást! Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint!
Ez a humanizmus: ember szerint gondolkodik, nem Isten szerint! Az Ige szerint ennek a gondolkodásnak a hátterében pedig maga az ördög áll, tehát kijelenthetjük, hogy a humanista gondolkozás mögött démonikus erők állnak!
A humanista nem gondol az Isten dolgaira, nem szellem szerint ítél, hanem a szemei után megy, azok szerint formál emberi véleményt!

Emberi, humanista gondolkodás

Ezék. 13,22
Mivelhogy megszomorítjátok az igaznak szívét hazugsággal, holott én őt bántani nem akartam, s megerősítitek a hitetlen kezeit, hogy meg ne térjen gonosz útjáról, hogy őt életben megtartsam.

Az ember szerint gondolkodó, humanista hívő a szemei szerint ítél, ezért az ítélete hamis és téves! Képes arra, hogy emelje a bűnös személyét, hogy védjen egy megrögzötten lázadó büszke embert, és kárhoztassa az igazat, vagyis támadja az igaz ítéletet hozó hívőket.
Képes arra, hogy megszomorítsa az igazak szívét hazugsággal, kárhoztassa az igazat, vádolja az elesett, de bűnbánó és megtérő testvérét, vagy mindennek elmondja az igaz ítéletet hozó vezetőit, holott Isten őket bántani nem akarta!
Ugyanakkor képes arra, hogy támogassa, erősítse, védje, és szolidaritásáról biztosítsa a bűnös és gonoszságot cselekvő embert, akinek esze ágában sincs megtérni, annyira, hogy akár elhagyja vele együtt a gyülekezetet is, és ennek következménye az, hogy a bűnös nem fog megtérni a gonosz útjáról!
Ez a humanista, emberi gondolkodás tipikus példája, amely tulajdonképpen emberi igazságba csomagolt ördögi akarat és szándék megvalósulása.

Az ember szerinti gondolkodás mindenen megbotránkozik

A humanista ember mindig talál valamit, amin megbotránkozhat, neki semmi nem elég jó! Miért nem öltönyben volt a prédikátor, miért volt ilyen hangos a zene, miért kiabál a prédikátor, honnan van neki ilyen szép kocsija? Egyszer az a baj, hogy túl közvetlen a pásztor, mindenkivel bratyizik, másszor meg az a baj, hogy megközelíthetetlen, még beszélni sem lehet vele.
Vagy a gyülekezetre egyszer azt mondják, hogy ebben a gyülekezetben nem foglalkoznak az emberekkel, másszor pedig azt, hogy itt lekontrollálják az embereket!

A humanista gondolkodás másik jellemzője, hogy ember szerinti szomorúságot hoz létre a hívő szívében, és ezzel halált nemz, mert passzív búslakodásba, depresszióba, frusztráltságba viszi bele a hívőt, és ezek miatt alkalmatlannak és méltatlannak érzi magát, és így elmarad a gyülekezetből, és nem mer Isten elé sem járulni!
Pedig ilyenkor van a hívőnek a legnagyobb szüksége arra, hogy Isten elé járuljon, hogy kegyelmet találjon Nála alkalmas időben való segítségül, és kitisztítsa a szívét, és helyre állhasson a kapcsolat közte és Isten között!
Az Isten szerinti szomorúság és gondolkodás viszont megtérésre vezeti az embert, ezért a bűnök miatti megszomorodás jó dolog, de ez vezessen megtérésre, és ne depresszióhoz, szégyenérzéshez és meneküléshez, az Úrtól és a gyülekezettől való eltávolodáshoz!

Konklúzió

Róm 12,2
Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.

Fontos, hogy a hívők megújítsák az elméjüket, a gondolkodásukat az Ige által. Hogy a gondolkodásukban megújulva elváltozzanak, és felöltözzék az Új Embert, aki Isten szerint teremtetett tökéletes szentségben és igazságban.
Ennek a fontosságát akkor értjük meg, ha meglátjuk, hogy alapvetően hogyan gondolkodik az ember, még a hívő ember is, ha ez a megújítás elmarad.
Meg kell térni a humanizmusból! Ne engedd, hogy az emberi gondolkodás, az emberi szeretet, az igazság nélküli szeretet által az ördög manipuláljon, becsapjon, és meglopjon az áldástól!
Meg kell tagadni a humanizmust, és az ember szerinti gondolkodást, azt a gondolatot, hogy Isten személyválogató, és meg kell térni a látszat szerint való ítéletből, valamint az állandó megbotránkozásokból!

2 válasz

  1. Azért aki azt gondolja, hogy ő biztosan áll, vigyázzon, nehogy elessen! (1 Korintusi 10:12)

    Ez rád is vonatkozik, kedves “Törp”.

    A humanizmus egyébként tényleg nagy veszély, sokan nem is tudják, hogy így gondolkodnak (“ember szerint”). Az a becsapós, hogy nehéz azt a határt megtalálni, ami elválasztja a kétféle gondolkodást egymástól, így mikor már rég az érzelem irányít, akkor döbben rá időnként az ember, hogy itt valami nem stimmel. De Jézus Krisztusban van kiút ebből. Ő újjá tudja formálni az embert, és ez is a benne van a megváltás csomagjában (habár nem varázsütésre szokott történni, hanem ez egy folyamat). Aki bízik az Úrban, annak minden lehetséges.

    Szeretettel,

    Fraula

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.