Ján 8:12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem
járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Jézus egyik legismertebb kijelentése önmagáról az, hogy Ő a világ világossága!
Mit jelent ez?

Ján 1:4-12
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik,
de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött
tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő
vala a világosság, hanem [jött], hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött
volt [már] a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt és a világ általa lett, de a
világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák
őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;

Jézus az élet, és az élet az emberek világossága, ami fénylik a sötétségben, de a sötétség nem
fogadta be a fényt! Az egész világ a sötétségben vesztegel, az emberek a sötétségben élnek, és a
legtöbben nem akarnak kijönni a világosságra, hogy napvilágra ne jöjjenek a sötét cselekedeteik.
A megtérés pedig éppen az, hogy az ember lemond a szégyen takargatásáról, és kijön a fényre,
bűnbánatot tart, napvilágra hozza a gonosz tetteit, és megvallja a bűneit!
Jézus az igazi világosság, Ő világosítja meg az embert, de a világ nem ismerte meg Őt, mint a
világosságot, mint Isten Fiát, hanem elutasította és keresztre feszítette! De azoknak, akik
befogadták Őt, a világosságot a szívükbe, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, akik hisznek
az Ő nevében, és akik nem test és vér indulatából, hanem Istentől születtek! Őket világosság fiainak
nevezi az Ige!

Ef 5:8-10
Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.

A hitetlen embert sötétségnek, a hívő embert világosságnak nevezi az Ige! Azért, mert Jézus
Krisztus befogadása által, maga a Világosság költözik a hívők szívébe, Isten elveszi a kőszívet, és
ad helyette hús szívet, és a világosság elűzi a sötétséget!
A világosság fiainak az elhívásukhoz méltóan kell élniük, mert a világosság gyümölcse minden
jóságban, igazságban és valóságban van.

Ján 9:5-7
Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván, a földre köpe, és az ő nyálából
sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire, És monda neki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám
tavában (ami azt jelenti: Küldött). Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva.

Jézus azért jött, hogy a vakok lássanak, Ő nem egyszer demonstrálta ezt akkor, amikor
meggyógyította a testileg vak embereket. De még ennél is nagyobb jelentőséggel bír az, hogy a
szellemileg vak embereknek adja meg a látását! Isten nélkül minden ember tévelyeg és a
sötétségben, homályban jár, de amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a vakságot okozó lepel, és
látnak! Meglátják azt, hogy kicsoda Isten, meglátják a saját bűnös mivoltukat, meglátják Isten
kegyelmét és szeretetét, hogy Ő az egyszülött Fiát adta értük, hogy ha hisznek Őbenne, el ne
vesszenek, hanem örök életük legyen!

2Kor 4:6
Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben
az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.

Isten akarata az, hogy a sötétségből mindig és mindenütt világosság ragyogjon fel! Ő gyújtott
világosságot a mi szívünkben is, hogy megismerjük Őt, az Ő feltámadásának erejét, és a
szenvedéseiben való részesülésünket, és megismerjük azokat, amiket Isten készített el a számunkra.
Ő világosságot hozott az életünkbe, hogy többé már ne járjunk a sötétségben, azokban a bűnökben,
amikben régen jártunk, hanem legyünk szentek és feddhetetlenek Őelőtte. Ő megvilágosította a
szívünket, hogy tudhassuk, hogy mi az Ő jó, kedves és tökéletes akarata az életünkre nézve, és
járjunk azokban, az előre elkészített jó cselekedetekben!

Ján 8:12
Én vagyok a világ világossága

Jézus Krisztus tehát a világ Világossága. Nem egy világosság a sok közül, nem egy fényforrás a sok

közül, nem egy csillag a sok közül, hanem A Világosság! Ez kizárólagosságot jelent, vagyis Ő a
Világosság, minden fény és világosság forrása! Őáltala, Őérte és Őbenne teremtetett minden, akár
királyi székek, akár uraságok, akár hatalmasságok vagy erők, minden Őbenne áll fenn, és Ő nélküle
semmi sem teremtetett! Ez is az Ő isteni mivoltát és istenségét igazolja!

3 válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.