Miért halt meg Jézus?

 

 • A kereszt: ma sokan hordanak keresztet a nyakukban

 • A kereszténység jelképének tartják

 • Embereknél általában az életükre szoktunk emlékezni, nem a halálukra

 • Jézusnál fordítva: bár az élete is csodálatos volt, bűntelen volt, gyógyított, tanított, de a halála még fontosabb!

 

1Kor. 2,2

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.

 

 • Pál apostol sem akart tudni másról, mint Jézus Krisztusról, róla is mint megfeszítettről. Miért ilyen fontos Jézus halála? Miért halt meg Jézus?

 • A válasz dióhéjban: mert Isten szeret téged

 

Ján. 3,16

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

 

 • Isten szeretet: Ő úgy szereti az embereket, hogy önmagát adta értük, hogy aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen

 • Jézus: a testben megjelent Isten, ártatlanul áldozta fel magát értünk

 • Miért kellett volna elveszni az embereknek? Miért nem volt más lehetőség?

 

A probléma gyökere: a bűn

 

 • Néha hallunk ilyen mondatokat: „nekem nincs szükségem a kereszténységre. Egész jól elvagyok, az életemből nem hiányzik semmi. Megpróbálok rendes lenni az emberekhez és helyesen élni.”

 • Van viszont egy probléma, a bűn kérdése, amit meg kell értenünk

 

Róm. 3,23

Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

 

 • Kivétel nélkül minden ember vétkezett, ezért szűkölködnek Isten jelenléte, dicsősége nélkül

 • Mindenkinek el kell ismernie, hogy van bűn az életében: aki bűntelennek tartja magát, az menthetetlen!

 • A bűn lényege: hogy nem hisznek Jézus Krisztusban, hogy Tőle függetlenül élik az életüket, tulajdonképpen lázadnak Isten ellen

 • Naponta sokszor vétkezik az ember gondolatban és beszédben

 • Isten nem egy gyilkoshoz vagy egy pedofilhoz fog mérni téged, hanem Jézus Krisztushoz: és Ő soha nem vétkezett!

 • Somershet Maugham, író: „Ha leírtam volna minden gondolatomat és cselekedetemet, az emberek gonosz szörnyetegnek neveznének.”

Róm. 6,23

Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

 

 • A bűn zsoldja, fizetsége, következménye halál!

 • Mivel mindenki vétkezett, ezért mindenkire elhatott a halál

 • Egyetlen lehetőség volt, hogy nekünk embereknek ne kelljen meghalni: Jézus Krisztus halt meg helyettünk

 • Kifizette helyettünk bűneink zsoldját: az Ő vére mosta le a bűneinket

 • Ez Isten ajándéka nekünk!

 • Egyszerűen élő hittel el kell fogadnunk ezt az ajándékot

 • Ehhez nem lehet hozzátenni, ebből nem lehet elvenni

 • Aki a saját cselekedetei, jósága alapján akar üdvözülni, annak nem fog sikerülni!

 

Gal. 2,16

tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.

 

 • A törvény betartásának kísérlete által senki sem tud megigazulni Isten előtt! Miért?

 • Mert senki nem tudja betölteni a törvényt: ha a törvényt egyetlen egyszer, bármelyik pontjában megszegi valaki, akkor az egész megszegésében bűnös

 • A törvény célja: Krisztusra vezérlő mesterünk lett, hogy az emberek ismerjék fel, hogy nem tudják betölteni a törvényt és szükségük van Megváltóra!

 • Ezért reménytelen azok sorsa, akik jó cselekedeteik által akarnak üdvözülni, és azokban bíznak, mivel nincs önmegváltás!

 

A bűn következményei

 

 1. A bűn beszennyez

 

Mk. 7,20-23

de hozzátette: „Ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok; valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek; s ezek teszik tisztátalanná az embert.”

 

 • A bűnök beszennyezik, tisztátalanná teszik az embereket

 • Forrásuk: az emberi szív, azaz belülről jönnek elő, és megnyilvánulnk konkrét bűnökben

 

 1. A bűn hatalma

 

Jn. 8,34

Jézus így válaszolt nekik: „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája.

 

 • Például, aki heroint fogyaszt, az rövidesen a rabja lesz

 • Bármilyen bűn le tudja győzni és igázni az embert: irigység, büszkeség, szexuális bűnök, önzés stb.

 • Szenvedélyek: olyan kötelékek, amikből saját erejével nem tud szabadulni az ember

 • A bűn a legkeményebb hajcsár: rövid öröm után kiábrándulás és szenvedés út közben, a végén pedig kétségbeesés és pokol

 

 1. A bűn büntetése

 

Róm. 2,2

Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, a kik ilyeneket cselekesznek.

 

 • Isten igazságos: Jézus tele volt kegyelemmel és igazsággal

 • Az emberben is van valami, ami igazságért kiált: amikor halljuk, hogy öregeket vagy gyerekeket bántanak, és más szörnyűségek történnek, akkor azt kívánjuk, hogy a vétkesek nyerjék el a jutalmukat

 • Létezik jogos harag!

 • Helyes az az érzésünk, hogy a bűnt meg kell büntetni és a tettesek nem úszhatják meg szárazon

 • Haragudjatok, de ne vétkezzetek: azaz csillapítsátok le haragotokat, és ne zúdítsátok embertársatokra!

 

 1. A bűn elválasztó jellege

 

Ézs 59,1-2

Nem! Nem rövid az Úr keze: meg tudna szabadítani, s a füle sem süket a hallásra. Nem, hanem a ti gonoszságaitok ütöttek szakadékot köztetek és Istenetek között. Bűneitek fedik el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg benneteket.

 

 • A bűnök elválasztják az embert Istentől: egy szakadékot ütnek közöttük

 • Ebben az életben kezdődik el az elszigetelődés Istentől, és az eredménye az örök elszigeteltség Istentől a pokolban

 • Ezért meg kell térni a bűnökből: odafordulás Istenhez, és elfordulás a bűnöktől

 • LÁSD: Lukács 15: A tékozló fiú

 

A megoldás

 

 • Lord Mackay lordkancellár: „Hitünk központja az, hogy urunk Jézus Krisztus bűneinkért feláldozta magát a kereszten…Minél inkább látjuk, hogy szükségünk van erre, annál jobban fogjuk szeretni Jézust.”

 

2Kor. 5,21

Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

 

 • Jézus bűnné lett értünk, pedig bűntelen volt: maga vitte fel a bűneinket testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk

 • Őbenne Isten igazsága lettünk

 • Megigazultunk hit által Őelőtte

1Pt. 2,24

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.

 

 • Jézus a mi bűneinkért szenvedett kereszthalált, és helyettünk vette magára a bűneink következményeit

 • Azért, hogy mi megszabaduljunk ezektől a következményektől: a haláltól, a bűnöktől, a betegségektől, az átkoktól, végeredményben minden rossztól

 • És részesüljünk a kereszt áldásaiból: örök élet, egészség, gyógyulás, békesség, bővölködés, áldás.

 • Auschwitzi történet: 1 fogoly megszökött, helyette 10-nek kellett meghalni. Kiválasztották Francis Gajowniczeket is, aki felkiáltott: szegény feleségem és gyermekeim! Erre kilépett egy ember a sorból, egy lelkész, és így szólt. Nekem senkim sincs, szeretnék meghalni ahelyett az ember helyett. Rendben-mondta a parancsnok. Gajowniczek túlélte és 50 évvel később 150.000. fős tömegben emlékeztek meg a tettéről.

 

Róm. 5,7-8

Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.

 

 • Igazért még esetleg meghalna valaki

 • De Isten abban mutatta meg, hogy mennyire szeret bennünket, hogy amikor még ellenségei voltunk, Ő már akkor meghalt értünk

                             

Jézus halála

 

 • Keresztre feszítés: a legkínosabb halálnem volt, a 300-as években be is tiltották

 • Megkorbácsolás: 4 vagy 5 bőrszíjből állt a korbács, amibe csont vagy ólomdarabokat szőttek. Az áldozat erei, izmai, inai és belei láthatóvá váltak

 • 20 centis szögekkel szögelték fel a keresztre

 • 6 órán át függött a hőségben elviselhetetlen szomjúságban

 • A végén az Atya is elfordult Tőle: a mi bűneink miatt! Ez volt számára a legrosszabb

 • Az örök élet ingyen van, de felbecsülhetetlen az értéke, mert Jézus életébe, az Ő vérébe került! Ezért nem lehet könnyelműen venni

 

Az eredmény

 

Kol. 2,15

Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

 

 • Jézus a kereszten legyőzte a sátánt, az ő angyalait, a sötét erőket, a démonokat, a halált,

 • Nyilvánosan megszégyenítette őket és diadalmaskodott rajtuk

 • Nézzük meg 4 példában, milyen eredménnyel járt Jézus kereszthalála?

 

 

 

 1. Templom – áldozat

 

Zsid 10,4. 14

Lehetetlen ugyanis, hogy a bikák és bakok vére bűnöket töröljön el…(Jézus) Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

 

 • Az Ószövetségben: sok törvény szabályozta, hogyan kell a bűnökkel elbánni. Bonyolult áldozati rendszert építettek ki: ez szemléltette, hogy milyen súlyos a bűn

 • Rengeteg állatot áldoztak fel az oltáron: ezek mind Jézus Krisztus áldozatára mutattak előre, mint előkép, hiszen lehetetlen, hogy állatok vére eltörölje a bűnöket

 • Jézus egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket!

 

 1. Piac – váltság

 

Róm. 3,24

Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.

 • Az ókorban: ha valakinek nagy volt az adóssága, el kellett adnia magát rabszolgának. Ha valaki megsajnálta, akkor kifizethette a váltságdíjat és megválthatta

 • Hasonlóképpen váltott meg minket Jézus, a vérével kifizette értünk a váltságdíjat, így megszabadultunk a bűn hatalmából

 • PÉLDA: volt egy alkoholista, aki egy templom előtt koldult húsz évig. Egy nap belenézett a tükörbe, és azt mondta: te nem az az ember vagy, akit valaha ismertem. Saját szavaival behívta Jézust az életébe, és megfogadta, hogy soha többé egy csepp alkoholt sem iszik. Megváltozott az élete, boldogan él, mert végre igazán szabad lett.

 

 1. Bíróság – büntetés

 

 • Bírósági történet: volt két ember, akik együtt jártak egyetemre, jó barátok voltak. Aztán megszakadt a kapcsolat közöttük, az egyik bíró lett, a másik bűnöző. Egyszer a bűnöző megjelent a bíró előtt, mert elkövetett egy bűncselekményt. A bíró felismerte régi barátját, és segíteni akart rajta. Az igazságos büntetést ki kellett rónia, de megírt egy csekket és kifizette helyette a bírságot. Ez a szeretet.

 • Isten hasonlóan tett: igazságosságában elítélt bennünket, mert bűnösök voltunk, de szeretetében lejött a földre és kifizette helyettünk bűneink büntetését!

 • Ő a mi bírónk és Megváltónk!

 • A fenti példa sántít: először is nekünk a halálra van kilátásunk, másodszor Isten sokkal jobban szeret minket, harmadszor Ő nem pénzzel váltott meg, hanem a vérével!

 

 1. Otthon – kapcsolat

 

 • A bűn miatt összetört a kapcsolatunk Istennel, a kereszt által lehetségessé vált a kapcsolat helyreállítása

 • Isten maga jött le a földre, hogy emberi testben eltörölje a bűneinket halála által

 • Eltörölte a bűn elválasztó jellegét: ezért visszatérhetünk az Atyához és megtapasztalhatjuk a szeretetét

 • Ez a kapcsolat a földön kezdődik és a mennyben, az örökkévalóságban folytatódik. Egy nap Istennel leszünk a mennyben, ha hiszünk Őbenne


 •  

(Nicky Gumbel nyomán) Kovács Péter