A Szentlélek munkája

 

Újjászületés

 

2Kor. 5,17

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

 

 • A csecsemők a férfiak és nők szexuális egyesülésének eredményeképpen születnek. A szellemi világban Isten és az ember szellemének találkozásakor egy új szellemi lény jön létre, ez egy új szellemi születés.

 • Újjá kell születnünk a Szent Szellem által, a fizikai születés nem elég. Talán nem tudjuk, hogy melyik pillanatban, de éppúgy, ahogy tudjuk, hogy testileg élünk, tudnunk kell azt is, hogy élők vagyunk a szellemünkben.

 

A Szent Szellem munkája a megtérésünk előtt (Ján. 16,7-15)

 

 • Meggyőz minket a bűneinkről

 • Meggyőz minket az igazságról, arról, hogy szükségünk van Jézus Krisztusra

 • Képessé tegyen minket arra, hogy Jézusba vessük a hitünket.

 • Amikor testileg megszületünk, egy családba kerülünk. Amikor szellemileg újjászületünk, a keresztények családjának leszünk a tagjai. A Szent Szellem munkájának nagy része családi fogalmakkal fejezhető ki.

 

A Szent Szellem munkája a megtérésünk után

 

 • Az Atyával való kapcsolatunkról biztosít bennünket, és segít, hogy ez a kapcsolat fejlődjön.

 • Egyesít minket a testvéreinkkel

 • Ajándékokat és képességeket ad a család minden tagjának

 • A család növekedését lehetővé teszi

 

Isten fiai és leányai

 

Róm 8,1

Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban élnek.

 

 • Bűnbocsánat: abban a pillanatban, amikor Krisztushoz jövünk, teljes bűnbocsánatot nyerünk, eltűnik a sorompó, ami elválasztott minket Istentől.

 • Jézus elvette minden bűnünket: a múltbeli, a jelenlegi és a jövőbeni bűnöket egyaránt. Nincs semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban élnek.

 • Isten minden bűnünket a tenger mélyére veti (Mik. 7,19), és kiteszi a ’Horgászni tilos!’ táblát.

 

 

Jn 1,12-13

Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

 

 • Isten gyermekei, fiai: minden ember Isten teremtménye, de nem minden ember Isten gyermeke. Csak azok, akik szó szerint befogadták Krisztust a Szent Szellem által a szívükbe, azaz újjászülettek.

 • Akkor válunk Isten fiaivá, amikor a Szent Szellem újjászül minket

 

Róm 8,14-17

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

 

 • Fogadott fiúság: nincs nagyobb kiváltság, mint hogy Isten gyermekei lehetünk. A római törvények szerint, ha egy felnőtt akart egy örököst, kiválaszthatta saját fiai valamelyikét, vagy örökbe fogadhatott valakit.

 • Istennek csak egy Fia van, Jézus, de sok fogadott fia. Van egy mese, amely szerint egy uralkodó örökbe fogad utcagyerekeket és árvákat, és hercegekké teszi őket. Krisztusban tény lett a meséből. Isten befogadott minket a családjába. Ennél nagyobb megtiszteltetésben nem is részesülhettünk volna.

 • Isten örökösei és Krisztus társörökösei vagyunk. Istennek, a Királyok Királyának vagyunk a fogadott fiai, hercegek vagyunk, királyi jogokkal és kiváltságokkal rendelkezünk.

 • A Szent Szellem vezeti az Ő fiait

 

A Fiúság áldásai

 

 1. A legbensőségesebb kapcsolatban lehetünk Istennel

 

 • Mi a Fiúság Szellemét kaptuk, aki által kiáltjuk: Apuci, Apa!

 • Az Ószövetség sehol nem nevezi Istent Abbának. Kizárólag Jézus szólította így. Jézus idejében az apa a tekintélyt testesítette meg, ezért az Abba, noha igen bensőséges megszólítás, mégsem haverkodó.

 • Nem a szolgaság szellemét kaptuk, hogy féljünk Istentől, hanem a Fiúság szellemét!

 • Károly herceg számos címmel dicsekedhet: koronaherceg, ő királyi fensége, walesi herceg, Cornwall hercege, a térdszalagrend lovagja, a Walesi Királyi haderő vezérezredese, Rothesay hercege, Skócia lovagja, ellentengernagy, a Bath-i Lovagrend nagymestere, Chester grófja, Carrick grófja, Renfrew bárója, a Szigetek Ura, de Williamnak és Harrynak csak Apu!

 

 

 1. A legmélyebb megtapasztalásokat szerezhetjük Istenről

 

 • Üdvbizonyosság: Isten azt akarja, hogy a lényünk mélyén tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk.

 • Éppúgy, ahogy egy apa szeretné, hogy a gyermekei megismerjék és megtapasztalják az irántuk érzett szeretetét, és a köztük levő kapcsolatot, Isten is azt akarja, hogy a gyermekei biztosak legyenek a szeretetében és a Vele való kapcsolatban.

 • A Szent Szellem formál bennünket, hogy hasonlóvá váljunk az Isten fiához, és kiábrázolódjon bennünk a Krisztus

 

 1. Isten örökösei vagyunk

 

 • Isten gyermekeiként létezhetünk a legnagyobb biztonságban.

 • Isten örökösei vagyunk: a római jog szerint a fogadott fiú felvette apja nevét és örökölte birtokait. Isten gyermekeiként mi is örökösök vagyunk. Az egyetlen különbség, hogy mi nem pánk halálakor, hanem saját halálunkkor vehetjük át az örökségünket.

 • Isten örökkévaló dicsőséget és áldásokat tart fenn a számunkra, a szeretetben eltöltött örökkévalóságot fogjuk élvezni Jézussal.

 • Ennek az előízét már itt a földön is megtapasztalhatjuk

 

A kapcsolat fejlesztése

 

 • A születés: nem csak a terhesség csúcspontja, hanem egy új élet és új kapcsolatok kezdete. A kapcsolatunk szüleinkkel hosszú idő folyamán fejlődik és mélyül, miközben együtt vagyunk velünk, nem pedig egyik napról a másikra.

 • Istennel való kapcsolatunk az által mélyül és fejlődik, hogy időt töltünk Vele. A Szent Szellem segíti ennek a kapcsolatnak a fejlődését.

 

 1. A Szent Szellem bevisz minket az Atya jelenlétébe

 

 • Isten jelenlétébe Jézuson keresztül és a Szent Szellem által léphetünk. Kereszthalálával Jézus eltávolította a sorompót, ami elválasztott minket Istentől, ezért léphetünk be Isten jelenlétébe. Gyakran, amikor imádkozunk, nem becsüljük meg ezt eléggé.

 • A Szent Szellem hoz kapcsolatba minket Istennel, és Ő tartja fenn ezt a kapcsolatot, teljesen Tőle függünk.

 

 1. A Szent Szellem vezet bennünket

 

 • Azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme vezet (Róm.8,14).

 • Ahogy Isten nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban vezette a népét a pusztában, úgy Isten egészen konkrétan akarja vezetni a gyermekeit a Szent Szellem által.

 • Az Ő juhai hallják a hangját és követik őt!

 

 

 1. A Szent Szellem segít imádkozni

 

 • A Szent Szellem imádkozni is segít (Róm.8,26): nem az a fontos, hogy hol és milyen testtartásban imádkozunk, hanem az, hogy a Szent Szellem által imádkozunk-e?

 • A Szent Szellem nélkül az imádkozás könnyen élettelenné és unalmassá válik. Ha viszont Isten jelenlétébe kerülünk, akkor az imádkozás könnyű és élvezetes.

 

 • A Szent Szellem világosságot ad

 

 • Fontos, hogy megértsük, amit Isten mond nekünk, erre is a Szent Szellem tesz minket képessé.

 • Pál így imádkozott: „(Isten) adja meg nektek a bölcsesség és kijelentés szellemét, hogy megismerjétek. Gyújtson szellemetekben világosságot.”(Ef.1,16-17).

 • A Szent Szellem megvilágosítja szemeinket, hogy:

 • Megérthessük Isten Igéjét, szavát, vezetését, akaratát. Végső soron soha nem érthetjük meg az Evangéliumot, ha a Szent Szellem nem világosítja meg az értelmünket. Ahhoz eleget látunk, hogy megtegyünk egy hitbeli lépést, amely nem vak ugrás az ismeretlenbe, de a valódi megértés sokszor csak követi a hitet. Isten kijelentését csak érthetjük meg igazán, ha hiszünk, és megkapjuk a Szent Szellemet.

 • Megismerjük Őt személyes módon, és megismerjük a feltámadás erejét. A Szent szellem által valódi szellemi ismeretet nyerünk Istenről, valóságosan megismerhetjük Őt, úgy, ahogy van.

 

A család hasonlósága

 

 • A gyerekek tudnak hasonlítani mindkét szülőjükre, még akkor is, ha a szülők annyira különbözőek. Még a házastársak is néha hasonlóvá válnak egymáshoz, ha az évek során sokat vannak együtt.

 • Amikor Isten jelenlétében időzünk, a Szent Szellem átalakít minket.

 

2Kor 3,18

Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke által.

 

 • Hasonlóvá válunk Jézus Krisztushoz a Szent Szellem által.

 • Felöltözzük az Ő természetét és jellemvonásait, erkölcsileg hasonlítani kezdünk Jézusra.

 • Elváltozunk az Ő ábrázatára, megteremjük a Szent Szellem gyümölcsét

 

A Szent Szellem gyümölcse

 

Gal. 5,22-23

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

 

 • A Szent Szellem ezeket a vonásokat alakítja ki az életünkben. Nem leszünk azonnal tökéletesek, de az idő múltával változnunk kell.

 

Szeretet

 

 • Az első és legfontosabb gyümölcs, a szeretet a kereszténység lényege. Isten szeret bennünket, és azt szeretné, ha mi ezt viszonoznánk Iránta, és a felebarátaink iránt.

 • A Szent Szellem munkáját bizonyítja az életünkben, hogy egyre jobban szeretjük Istent és az embereket. E nélkül a szeretet nélkül semmi másnak nincs értéke.

 • Fontos! Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal, távolról nem tudod szeretni a testvéredet! Hogy mondhatod, hogy Istent szereted, akit nem látsz, ha a testvéredet nem szereted, akit látsz?!

 

Öröm

 

 • Ez az öröm nem függ a külső körülményeinktől, hanem a bennünk lévő Szent Szellemből fakad. Az úr öröme, a mi erősségünk.

 • Richard Wurmbrand, sok évig volt börtönben, ahol gyakran szenvedett el kínzást: „ A cellámban egyedül, fázva, éhesen és rongyokban minden éjjel táncoltam örömömben…néha annyira betöltött az öröm, hogy úgy éreztem, szétrobbanok, ha nem fejezem ki valahogyan.”

 

Békesség

 

 • Shalom: épség, egészség, jólét, egység Istennel. Minden ember szívében él a vágy az ilyen békesség iránt.

 • Epikurosz, I. századi filozófus: „A császár elérheti, hogy szárazon és tengeren ne legyen háború, tehát béke legyen, de nem képes nekünk olyan békességet adni, ami mentesít minket a szenvedéstől, a gyásztól és az irigységtől. Nem adhat szívbeli békességet, ami után sokkal inkább sóvárog az ember, mint amennyire valaha kívánta a külső békét.”

 

Egység a családban

 

 Jn. 17,20-21

„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.

 

 • Amikor Krisztushoz jövünk és Isten gyermekei leszünk, egy hatalmas családhoz tatozunk. Isten, minden rendes szülőhöz hasonlóan arra vágyik, hogy egység legyen a családjában.

 • Jézus is ezért imádkozott: hogy a követői egyek legyenek, amint Ő és az Atya egy. Pál is arra kérte a hívőket, hogy őrizzék meg a Szent Szellem egységét a béke köteleivel.

 • Ugyanaz a Szent Szellem él az újjászületett hívőkben, mindenütt, bármely felekezetből, bármilyen háttérből származik, bármilyen bőrszínű, és bármely fajhoz tartozik is az illető.

 • Egy a Test, egy a Szellem és egy a keresztség. Egy az Isten mindannyiunk Atyja. (Ef.4,4-6)

 • Ami fontos az, hogy bennünk él-e a szent Szellem, akiben ott él Isten Szelleme, az keresztény, és a testvérünk. Minden szinten meg kell őriznünk a Szellem egységét!

 

A Szent Szellem ajándékai

 

 • Minden keresztény más, noha egységben vagyunk, de nagy a változatosság közöttünk. Mindenki mással járul hozzá a közös célok megvalósításához

 • Mindenki más ajándékot kapott

 

1 Kor. 12,1. 8-11

A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak  pedig nyelvek magyarázása; De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.

 

 • A Szent Szellem osztja szét az ajándékait a hívők között.

 • Az ismeret ajándékok: a bölcsesség beszéde, a tudomány beszéde, és a szellemek megítélése,

 • Az erő ajándékok: a hit, a gyógyítás ajándéka, és a csodatévő erők,

 • A beszéd ajándékai: a prófétálás, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázása

 • Mindenki kap valamilyen ajándékot, használjuk azt, amink van és vágyjunk többre!

 • Sürgetően szükséges az ajándékok gyakorlása, az Egyházban az egyik legfőbb általános probléma, hogy csak nagyon kevesen használják az ajándékaikat. Néhány ember végez mindent és teljesen kimerül, míg a többiek parlagon hevernek.

 • Példa: futball-meccs, az Egyházat hasonlították már futball-meccshez, ahol több ezer, tornára igencsak rászoruló ember néz huszonkettőt, akiknek nagy szükségük lenne pihenésre!

 

Szolgálati ajándékok

 

1Kor 12,28

Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyítóerőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt.

Ef 4,11

Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett,

 

 • Fő szolgálati ajándékok: apostol, próféta, tanító, pásztor, evangélista

 • Egyéb szolgálati ajándékok: segítés, adakozás, vendéglátás, imádkozás, bátorítás, buzdítás,

 • Elvileg minden emberi tehetség és képesség karizmatikussá válhat, ha valaki az elhívásának betöltésére, Krisztusban használja azt Isten vezetése szerint.

 

A növekvő család

 

 • Természetes, hogy a családok szaporodnak: „szaporodjatok és sokasodjatok!” Annak is természetesnek kellene lennie, hogy Isten családja növekszik. Ezt is a Szent Szellem végzi el.

 • A Szent Szellem száll rátok, és lesztek nékem tanúim (ApCsel 1,18). Isten Szellemétől ered az a vágy és képesség is, hogy másoknak Jézusról beszéljünk. Amikor találkozunk Isten Szellemével, azt biztosan el akarjuk mondani másoknak is. Amikor így teszünk, növekszik a család.

 • Minden keresztényben ott lakik a Szent Szellem: „akikben nem lakik a Krisztus Szelleme, azok nem az Övéi.” (Róm. 8,9)

 • Isten minden hívőt be akar tölteni a Szellemével. Néhányan vágynak erre, mások nem biztosak benne, hogy akarják, ebben az esetben nem szomjaznak igazán. Ha nem vágysz többre a Szent Szellem teljességéből, miért ne imádkozhatnál ilyen szomjúságért?

 • Amikor szomjazunk és kérünk, Isten megadja nekünk ingyen az élet vizét, a Szent Szellemet.

 

  

                            

   (N.Gumbel nyomán) Kovács Péter

r