A Szentlélek vezetése

 

A VEZETÉS ALAPJAI

 

Döntések

 

 • Az élet döntések sokaságából áll, minden nap döntenünk kell kisebb-nagyobb kérdésekben

 • Ezek vonatkozhatnak: kapcsolatokra, házasságra, gyerekekre, időbeosztásra, otthonunkra, pénzünkre, üdülésre, a vagyonunka, adakozásra és még sok mindenre

 • Nagy kérdésekben különösen fontos, hogy jó döntsünk, szükségünk van Isten segítségére

 

Vezetés

 

 • A vezetés: abból fakad, hogy kapcsolatban állunk Istennel. Ő megígérte, hogy vezeti azokat, akik Vele járnak

 

Zsolt. 32,8

Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.

Ján. 10,3-4

Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.

 

 • Isten megígérte, hogy megtanít bennünket az útra, amelyen járjunk kell

 • Jézus, a Főpásztor vezeti a juhait, előttük megy, és azok követik Őt, mert ismerik a hangját

 

Kol. 1,9

Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén,

 

 • Isten azt akarja, hogy megtudjuk az Ő akaratát az életünkre nézve. Egyenként mindnyájunkkal törődik, szeret minket, és beszélni akar velünk arról, hogy mit kezdjünk az életünkkel akis dolgokban éppúgy, mint a nagyokban.

 • Istennek terve van az életünkkel, az embereket ez néha aggasztja. Arra gondolnak: „Nem vagyok biztos benne, hogy nekem tetszik az, amit Isten tervez az életemmel. Jó lesz ez a terv?”

 • Nem kell félnünk: Isten szeret minket, és a legjobbat akarja. Isten akarata jó kedves és tökéletes: Róm 12,2

 

 

      Jer 29,11

Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek.

 

 • Istennek valóban jó tervei vannak a számunkra, csodálatos dolgokat készített el a számunkra, nekünk az a feladatunk, hogy megismerjük ezt a tervet, és belelépjünk abba.

 • Isten népe mindig bajba került, ha nem az Úr terveit követte, sok embernek van zűrzavar és keveredés az életében. Sokan mondják a megtérésük után: „bárcsak 10 évvel ezelőtt tértem volna meg, nézd, milyen összevisszaság van az életemben!”

 • Ha meg akarjuk tudni Isten tervét, akkor meg kell kérdeznünk Őt.

 

Ézs 30,1-2

Jaj a lázongó fiaknak – ezt mondja az Úr. – Olyan terveket szőnek, amelyek nem tőlem valók, és olyan szövetséget kötnek, amelyet nem én sugalltam. Így aztán bűnt bűnre halmoznak. Útra keltek, hogy lemenjenek Egyiptomba, anélkül, hogy velem tanácskoztak volna.

 

 • Lázongó fiak ismérvei: saját terveket szövögetnek, olyan kapcsolatokat építenek, amit nem Isten sugallt, ezért bűnt bűnre halmoznak, elmennek valahová, anélkül, hogy Istennel tanácskoztak volna

 

Jézus példája

 

Lk. 4,1

Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott

 

 • Jézus nem a saját kedve szerint ment a pusztába, hanem a Szentlélek indítására. Csak oda ment és azt tette, amire a Szentlélek vezette

 

Jn 5,19

De Jézus tovább hirdette: „Bizony, bizony, mondom nektek: A Fiú magától nem tehet semmit, csak azt teheti, amit az Atyától lát. Amit ő tesz, azt teszi a Fiú is.

 

 • Jézus semmit nem tett a saját akaratából, csak azt tette, amit az Atyától látott. Amit az Atya tett a mennyben, azt tette Jézus a földön

 • Nekünk Jézust kell követni ebben is

 

Róm. 8,14

Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

 

 • Akiket a Szentlélek vezet, azok Isten fiai, azért követünk el hibákat, mert nem tanácskozunk az Úrral, és saját kívánságaink, a lelkünk vezetnek a Szentlélek helyett.

 

Luk. 1,38

„Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te Igéd szerint.”

 

 • Isten vezet minket: ha készek vagyunk cselekedni az Ő akaratát, Isten fokozatosan felfedi előttünk az életünkre vonatkozó tervét.

Isten vezetési módjai

 

 • Az Ige által

 • A Szent Szellem által (belső bizonyosság)

 • A józan ész szerepe

 • Sok tanácsos által

 • A körülményeken keresztül

 

Vezetés az Ige által

 

 • Az Ige felfedi előttünk Isten általános akaratát, ezek minden körülmények között, mindenkire érvényesek. Az Igéből tudjuk meg, hogy mi bűn, és mi nem az. Biztosak lehetünk benne, hogy bűnre nem fog indítani bennünket Isten szelleme!

 • Például: biztos lehetsz benne, hogy Isten nem fog téged arra indítani, hogy hagyd el a házastársadat és lépj bele egy új kapcsolatba

 • Ami benne van a Bibliában, azt nem kell megkérdezni Tőle, hiszen egyszer már elmondta a véleményét. Ha nem ismered még az Igét, akkor kérjél tanácsot egy olyan embertől, aki ismeri és hitelre méltó.

 • Isten általános akarata megtalálható a Bibliában, de csak akkor fogja kijelenti a konkrét akaratát, ha a lényeges pontokban engedelmesek vagyunk Neki.

 

 • Isten konkrét tervét nem mindig tudjuk kiolvasni az Igéből, például tudjuk, hogy Isten általános akarta a házasság, azt is tudjuk, hogy hívő csak hívővel kössön házasságot (2 Kor. 6,14). De azt már nem mondja meg a Biblia, hogy kivel házasodjunk össze!

 • Isten ma is szól az Igén keresztül, ez nem azt jelenti, hogy megtudhatjuk Isten akaratát, ha találomra kinyitjuk a Bibliát és elolvassuk azt, amit először találunk.

 • Vicc: Felüti a hívő a Bibliát és ezt olvassa: Júdás felakasztotta magát. Ez nem szólhat nekem- mondja. Megint felüti, és ezt olvassa: Eredj el, és te is hasonlóképpen cselekedjél!

 • Ha kialakulnak rendszeres és módszeres bibliaolvasási szokásaink, fel fogjuk fedezni, milyen rendkívül találóak mindenkori körülményeink között az egyes napokon sorra kerülő részek

 • Néha egy-egy vers szinte leugrik a papírról, és érezzük, hogy ez Isten üzenete.

 

Vezetés a Szent Szellem által

 

 • A vezetés nagyon személyes dolog, amikor megtérünk, a Szent Szellem belénk költözik, és elkezd velünk beszélgetni. Meg kell tanulnunk meghallani az Ő hangját. Minél inkább megismerjük Jézust, annál könnyebben ismerjük fel a hangját.

 

Imádkozás közben szól a Szentlélek

 

ApCsel. 13,2-3

Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: „Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.” Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.

 

 • A Szent Szellem gyakran akkor szól, amikor imádkozunk. Pál apostolt is egy ilyen imádkozás alkalmából küldték ki a missziós útjára a Szent Szellem vezetésére, konkrét szavára.

 • Az ima kétirányú beszélgetés: ha elmennénk az orvoshoz, és miután elpanaszolnánk a tüneteinket, már mennenk is tovább, anélkül, hogy meghallgatnánk az orvos véleményét, ez bolondság volna.

 • Mégis sok hívő ezt csinálja: elhadarják Istennek a kéréseiket, aztán rohannak tovább! Pedig időt kell tölteni Isten jelenlétében ahhoz, hogy meghalljuk az Ő hangját!

 

Belső bizonyosság

 

 • Belső bizonyosság: ha sok időt töltünk el Istennel, akkor egy-egy kérdésünkkel kapcsolatban kialakul Isten akarata a szívünkben, egy bizonyosság, békesség tölti be az ember szívét.

 • Fontos! A belső bizonyosság a leglényegesebb, ha bárki mond vagy prófétál valamit neked, ami ennek ellentmond, azt felejtsd el, azt kezeld fenntartásokkal. Szólhat Istentől a jövődre egy prófécia, úgy, hogy neked még új a dolog, ezért nincsen bizonyosságod. Ilyenkor tedd föl a ’polcra’, ha Istentől volt, akkor majd kialakul a bizonyosság és be fog teljesedni.

 • A gondolatokat, érzéseket mindig ellenőrizni kell: összhangban vannak-e a Bibliával? A szeretetet mozdítják-e elő? Ha nem, akkor nem származhatnak Isten Szellemétől.

 • Az újszövetségi prófécia: erősít, épít, bátorít, vígasztal, néha korrigál, int, fedd, és van, hogy bejelenti a bekövetkezendőket, kijelenti a jövőt.

 

A Szent Szellem vágyat ad

 

Fil. 2,13

mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.

 

 • Ha alávetjük magunkat Istennek, akkor munkálkodik bennünk, és gyakran megváltoztatja a vágyainkat.

 • Isten nem mutatja meg nekünk a messze jövőre szóló terveit, mert nem tudnánk elhordozni, mindig a következő lépést mutatja meg!

 • Az emberek néha megpróbálják elképzelni, mit szeretnének a legkevésbé tenni, és feltételezik, hogy Isten pontosan arra fogja megkérni őket. Tehát ne mondd ezt: ha keresztény leszek, isten misszionáriust formál belőlem! Ha valóban ezt akarja, és engedelmes vagy, akkor ehhez erős vágyat is ad neked.

 

Egyéb vezetési módok

 

 • Hang: nagyon ritkán hallható hangon szól hozzánk: 1 Sám. 3,4-14

 • Angyali vezetés: Mát. 2,19. 12,7

 • Próféciákon keresztül: 11,27-28. Apcsel. 21, 10-11

 • Látomások által: 16,10

 • Álom által: 1,20. 2,12-13. 22

 

 

A józan ész szerepe

 

 • Nem kell eldobnunk a józan eszünket, amikor megtérünk, ha eldobjuk az eszünket, akkor lehetetlen helyzetekbe kerülünk bele.

 • Példa: volt egy szuperszellemi nő, aki mindent megkérdezett a ’Szentlélektől’, hogy felkeljen-e, vegyen-e fel zoknit, vagy cipőt? Ez már klinikai eset. Isten nem azért ígérte meg, hogy vezetni fog, mert meg akart kímélni minket a gondolkodás erőfeszítéseitől.

 • Példa: ha házastársat választunk magunknak, akkor legalább három fontos területet kell józanul megvizsgálnunk: illik-e hozzánk szellemileg, emberileg (lelkileg), és vonzódunk-e egymáshoz (testileg).

 • A józan ész akkor is fontos, ha munkahelyünkkel, pályánkkal kapcsolatban keressük Isten akaratát.

 • Alapelv: maradj ott, ahol vagy, amíg Isten egyértelműen el nem hív valami másra!

 • Fontos, hogy hosszú távra gondolkodjunk.

 

A szentek tanácsa

 

Péld. 11,14

A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.

Péld. 15,22

Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó.

 

 • Sok tanácsos által van a megmaradás, életbevágóan fontos, hogy kikérjük mások, elsősorban nálunk érettebb, okosabb, bölcs, istenfélő emberek tanácsát a nagy döntések előtt. Ha makacs az ember, és nem fogad el tanácsot, hanem megy a maga feje után, abból biztos baj lesz.

 • Tanácsadók kiválasztása: szellemi tekintélyük, vagy a velünk való kapcsolatuk alapján történik

 • A döntéseinkért mi vagyunk a felelősek! Fontos tanácsot kérni, de nekünk kell dönteni, ezt nem hagyhatjuk rá másra, és nem hibáztathatunk másokat, ha rosszul végződnek a dolgok!

 • Nincs értelme tanácsot kérni, ha már eldöntöttük a szívünkben a dolgot, és csak megerősítést várunk!

 

A körülmények adta jelek

 

1Kor. 16,9

mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok.

 

 • Pál apostol előtt Efézusban nagy szellemi kapu nyílt meg, sokan megtértek, sokan fordultak az Úrhoz. Ezeket az embereket tanítani kellett az Úrnak útjára, ezért Pál hosszú ideig ott maradt, hogy jó alapokra fektesse le a gyülekezetet.

 • Tehát a körülmények alakulása folytán változott a programja, és ezt Isten vezetése szerint tette.

 

ApCsel. 16,7

Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket.

 

 • Egész egyszerűen nem sikerült eljutni oda, ahová akartak, valószínűleg nem ment arra hajó, sehogy sem sikerült, állandó akadályoztatásba ütköztek. Ekkor nyilván imában keresték az urat, hogy miért van ez, és a Szent Szellem kijelentette, hogy nem az ördög áll ellen, hanem Istennek más a célja velük.

 • Ahogy látást kaptak erről, utána egyből kaptak egy látomást arra vonatkozólag, hogy Macedóniába kell menniük.

 • Példa: Michael Bourdeax a volt szocialista országok hívőit segítő intézmény vezetője volt. Előtte a 60-as években oroszul tanult Oxfordban, és megmutattak neki egy levelet, amit a Szovjetúnióban zajló üldöztetésekről szólt, Varavva és Pronyina írták Ukrajnából. 6 hónappal később elutazott személyesen Moszkvába, és elment megnézni a lerombolt Szt. Péter és Szt. Pál templom maradványait. Két nőre lett figyelmes, akiknek elmondta, hogy mi járatban van, erre azok elkezdtek sírni. Kiderült, hogy ők voltak Varavva és Pronyina. Oroszországban több, mint 140 millió ember él, Ukrajna, ahonnan a levél származott, 1300 km-re van Moszkvától. Michael 6 hónappal a levél után utazott moszkvába. Ezek az emberek nem találkozhattak volna, ha valamelyikük 1 órával hamarabb vagy később ér a lerombolt templomhoz. Isten így hívta el Michaelt, egy életre szóló szolgálatra.

 

Ne siess!

 

 • Néha úgy tűnik, hogy Isten vezetése azonnal megnyilvánul, amikor kérjük (1 Móz 24). Gyakran viszont sokkal tovább tart a dolog, néha hónapokig, vagy évekig. Érezzük, hogy Isten tenni fog valamit az életünkben, de sokat kell várni a megvalósulására. Ilyenkor türelemre és kitartásra van szükségünk, hogy elnyerjük az ígéreteket,

 • Ábrahám is türelmes várta az ígéret beteljesedést, de közben olyan erős próbákon ment át, hogy saját eszközeivel is megpróbálta megvalósítani Isten ígéretét. Ennek tragikus következményei lettek (1 Móz. 16. és 21. rész).

 • Időzítés: néha halljuk, amit Isten mond, de eltévesztjük az időzítést.

 • József: Isten álomban mutatta meg neki, hogy mi fog történni vele és családjával. Valószínűleg azt hitte, hogy azonnal meg fog valósulni, mégis évekig kellett várnia. A börtönben nehéz volt elhinnie, hogy az álom beteljesül. 13 évvel az első álom után kezdte el meglátni, hogy Isten cselekszik. A várakozás is hozzá tartozott a felkészüléshez. (1 Móz 37.-50. rész)

 • Ha mi hibázunk is, Isten mindig a legjobbat adja. Ki tud valami jót hozni az életünkből.

 • Példa: egy kislány pötyögött a hotel zongoráján, elég idegesítően. Aztán leült az apukája mellé, és kitöltötte a kislány ütései közötti szüneteket. Ennek eredménye gyönyörű muzsika lett. Alexander Borogyin volt az illető, az Igor herceg c. opera szerzője.

  

Róm. 8,28

Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.

 

 • Ahogy keressük Istennek az életünkre vonatkozó tervét, néha akadozva, az Ige olvasásával, a Szent Szellemre figyelve, gondolkodva (józan ésszel), beszélgetésekben (a tanácsosokra figyelve), a körülmények adta jeleket fürkészve és várakozva, Isten mellénk lép, és mindenben jót munkál, és valami csodálatosat hoz ki az életünkből.

 

 

 

(N. Gumbel alapján) Kovács Péter