A Szentlélek-keresztség

 

Újjászületés

 

Jn. 20,19-22

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyetek Szentlelket!

 

 • Jézus feltámadása után megjelent a tanítványoknak, majd rájuk lehelt és így szólt: vegyetek Szent Szellemet! A tanítványok ekkor fogadták be a Szent Szellemet, ekkor születtek újjá.

 

Jn. 3,3-8

Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus ezt kérdezte tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.”

 

 • Újjászületés: az újjászületésről beszél Jézus Nikodémusnak is, szükséges újjászületni, mert e nélkül senki nem mehet be az Isten országába!

 • Az ember része, hogy megtér Istenhez, metanoia, a gondolkodás megváltoztatása, Isten pedig válaszul közli vele a Szent Szellemet, Aki megeleveníti az ember halott szellemét.

 • Ekkor az ember átmegy a halálból az életre, Isten gyermekévé válik, örök élete van már most!

 

Péld. 1,23

Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek.

 

 • Ha megtér az ember, válaszul Isten közli az emberrel az Ő Szellemét és újjászületik.

 • Szellemi dimenzió: amikor újjászületik az ember, akkor nyílik meg számára egy új szellemi dimenzió, megnyílik az Ige is, mivel a Szent Szellem inspirálta az Igét.

 

Ján. 16,7

De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.

 

 • A Szentlélek kapcsolata az emberrel személyes, a Szent Szellem személyesen jön el mindenkihez, aki befogadja Őt.

 • Vígasztaló: bátorító, erősítő

 

1 Kor. 6,19

Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

 

 • Bennünk lakik: a hívő teste a Szent Szellem temploma, Aki a hívőben lakik.

 

Ján. 14,16

És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

 

 • Maradandó: a Vígasztaló, az Igazság Szelleme velünk marad mindörökké, nem hagy el soha, akár érzem akár nem!

 • Kivéve: ha méltatlanok vagyunk, a Szentlélek nem tud bűnökkel huzamosabb ideig együtt élni, ilyenkor először megszomorodik, aztán visszavonul, és el is hagyhatja az embert. Meg ne oltsátok a Szentlelket!

 

Szentlélek keresztség

 

Csel. 1,5.8

Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel  fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

 

 • Szentlélek keresztség: ez az Ige már nem az újjászületésről szól, hanem a Szentlélek-keresztségről. Ez a két esemény jól elkülöníthető egymástól.

 • Bojler példa: újjászületéskor az ember befogadja a Szent Szellemet, és ég a lángja, mint a boylernek, Szentlélek-keresztségkor betölti a Szentlélek, mint mikor teljes gőzzel üzemel a bojler, energiát és hőt ad le!

 • Erő: az újjászületéssel Isten családjába jutunk és örök életünk van, a Szentlélek-keresztséggel erőt kapunk a tanúságtételhez! Vesztek erőt miután a Szentlélek eljön rátok!

 

Csel. 2,1-7

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?

 

 • Pünkösd: kiárasztotta Isten a megígért Szent Szellemet, mint egy vihart. A tanítványok megteltek mindnyájan Szent Szellemmel és kettős tüzes nyelvek jelentek meg.

 • A tanítványok elkezdtek szólni más nyelveken, ahogy a Szent Szellem adta nekik. A nyelveken szólás a fő jele a Szentlélek keresztségnek

 • Más jelek: tűz, tüzes, szenvedélyes lesz Isten iránt, érezhet melegséget is, érezhet szeretetet, sírhat, nevethet, rázkódhat, de nem ez a lényeg!

 • Első a hit: utána jönnek a megtapasztalások! Sokszor először érezni, tapasztalni akar a hívő, és utána hiszi csak el, hogy vette a Szentlelket!

 • Vétel: nem az a kérdés, hogy megkapod-e a Szentlélek keresztséget, hanem, hogy befogadod-e, veszed-e a Szentlelket, akit Isten kiárasztott!

 • A megtapasztalás kettős volt: először is a Szent Szellem kívülről áradt ki rájuk, másfelől belülről is megteltek Szent Szellemmel, úgy, hogy kiáradt belőlük.

 

Jóel. 2,28

És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

 

 • Prófécia: Jóel több száz évvel az események előtt megjövendölte Pünkösdöt.

 • Mindenkire vonatkozik, hiszen minden testre kiönti a Szellemét az Úr és prófétálnak, álmodnak, látomásokat látnak.

 

Példák az Igéből

 

Csel. 8,14-17

Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Lelket: Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szent Lelket.

 

 • Samária: bevette Isten Igéjét, megtértek és be is merítkeztek, de a Szent Szellem csak akkor szállt rájuk, amikor az apostolok kézrátétellel imádkoztak értük, hogy vegyenek Szentlelket.

 • Az apostolok kézrátétele által adatott a Szentlélek

 

Csel. 10,44-48

Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter: Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképen mi is? És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében.

 

 • Pogány pünkösd: Pétert elküldte az Úr, hogy prédikáljon Kornélius házanépének. Még szólta az Igét, amikor leszállt a Szentlélek és betöltötte a hallgatókat! Ez volt az első alkalom, hogy nemzetbeliek is vették a Szentlélek ajándékát! Csodálkoztak is, hogy vették a Szentlelket, mert hallották szólni őket nyelveken. Tehát ez bizonyította nekik, hogy megkapták a Szentlélek-keresztséget.

 • Itt a Szentlélek-keresztség megelőzte a bemerítkezést, de általában fordítva van

 

Csel. 19,1-6

Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált, Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével  keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.

 

 • Efézusban Pál tanítványokra lelt, de rögtön látta, hogy még nincsenek újjászületve, még csak nem is hallottak a Szent Szellemről.

 • Megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére és kézrátétel által részesültek a Szent Szellem keresztségben, és nyelveken szóltak és prófétáltak.

 

Következtetések

 

 • Általában az apostolok kézrátételével adatott a Szentlélek, de nem mindig: Kornéliusékra spontán leszállt.

 • A nyelveken szólás volt a jel, ami által felismerték a külső szemlélők, hogy mi történt.

 • Általában a megtérés és bemerítkezés után kaptak Szentlélek-keresztséget, de nem mindig, Kornéliusoknál megelőzte a Szentlélek-keresztség a bemerítkezést.

 

A nyelveken szólás

 

Kor. 14,2-4

Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. A ki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vígasztalásra. A ki nyelveken szól, magát építi; de a ki prófétál, a gyülekezetet építi.

 

 • Nyelveken szólás: aki a Szentlélek-keresztségkor kap egy nyelvet, azt utána tökéletesítheti a nyelvet

 • Istenhez szól az imakamrájában a hívő, ilyenkor Istennek szól titkos dolgokat

 • A nyelveken szóló önmagát építi

 

Róm. 8,26-27

Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

 

 • Nyelveken való ima: a Szentlélek segítsége számunkra, mert igazából nem tudjuk sem azt, hogy miért imádkozzunk, sem azt, hogy hogyan tegyük ezt!

 • A Szentlélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal, Isten szerint esedezik a szentekért

 

Mely területeken segít a nyelveken szólás?

 

A dicsőítés és imádás területén

 

 • Sokszor ütközünk nyelvi korlátokba, amikor megköszönünk valamit, ugyanígy akadályokba ütközünk, amikor Istent akarjuk imádni.

 • Szeretnénk kifejezni az Isten iránti szeretetünket, imádásunkat és dicséretünket, különösen, amikor betölt bennünket a Szentlélek. A nyelvek ajándékával megtehetjük ezt az emberi nyelv korlátai nélkül.

 

Nehéz helyzetekben

 

 • Vannak az életünkben időszakok, amikor nehéz eldönteni, pontosan hogyan imádkozzunk. Ez lehet azért, mert nagy a nyomás, gond vagy bánat nehezedik ránk. Ilyenkor a nyelveken szólás segít Istenhez vinni a válságos helyzetet.

 

A másokért való imádságban

 

 • Nehéz másokért imádkozni, egy idő után a legrészletesebb imádságunk is csak ez lehet: Uram, áldd meg Őt! Valódi segítséget jelenthet, ha nyelveken kezdünk el imádkozni az illetőért.

 • Jackie Pullinger: Hong Kong-ban volt misszionárius kábítószeresek és prostituáltak között. Saját bevallása szerint 6 hétig imádkozott nyelveken ezekért az emberekért, és ezután elkezdte őket minden erőfeszítés nélkül Jézushoz vezetni. Gengszterek estek térdre zokogva az utcán, megszabadultak a herointól, és tudta, hogy nem sok köze van az egészhez. ’Csak’ annyi, hogy engedelmes volt Istennek.

 

1Kor. 14,5

Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken,

 

 • Isten akarata az, hogy minden hívő betöltekezzen Szentlélekkel, és szóljon nyelveken. Ez nem csak néhány hívő privilégiuma.

 • Pál apostol mindenkinél jobban tudott nyelveken szólni, mert mindenkinél többet imádkozott nyelveken! (18.vers). A nyelveken szólás Isten áldása számunkra

 

A nyelvek nemei és magyarázata

 

1 Kor. 12,10

Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;

 

 • Fontos különbség: A nyelveken szólás, mint a Szentlélekkel való betöltekezés jele nem azonos a nyelvek nemeivel és magyarázásával, ami a Szentlélek egy ajándéka!

 • Nyelvek nemei és magyarázata: valaki idegen nyelven kap egy üzenetet Istentől, ezt ő maga, vagy más lefordítja magyarra és átadja a gyülekezetnek, vagyis tulajdonképpen két lépcsős prófétálás!

 

Nyelveken szólás (1 Kor 14, 5):                   Nyelvek nemei (1 Kor 12, 10):

 • A Szentlélekkel való betöltekezés jele 1. A Szent Szellem egyik ajándéka

 • Mindenkinek adatik 2. Némelyeknek adatik

 • Istenhez szól 3. A gyülekezethez szól

 • Önmagát építi 4. A gyülekezetet építi

 • Titkos, belső ima 5. Nyilvános

 

Jak. 3,6-8

A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által: De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.

 

 • Beszédközpont: a nyelvet senki sem szelidítheti meg, csak a Szent Szellem! A nyelv illetve a beszédközpont irányítja az ember életét.

 • A szív teljességéből szól a száj. (Mt 12,34) Ezért nagyon fontos, hogy a Szentlélek-keresztségkor a Szentlélek betölti az ember szívét, átveszi a hatalmat az élete fölött, a beszédközpontja fölött és a Szentlélek szavai fognak kijönni az ember száján!

 

Péld 3,5

Bízzál az Úrban teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodjál!

 

 • Az elme kontrollja: fontos, hogy az ember az elméje kontrollja alól kijöjjön, és megalázza magát, és kimondjon értelmetlen szavakat. A Szentlélek fogja adni ezeket a szavakat!

 

Zsolt. 81,11

Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.

 

 • A Szentlélek gentleman: Ő nem fog téged semmire kényszeríteni, nem fog helyetted beszélni, ne is várd azt, hogy majd mozgatja a szádat, azt neked kell megtenned!

 • Démonok: leuralnak, kényszerítenek, de a Szentlélek soha nem tesz ilyet, ha nem akarsz nyelveken szólni, akkor nem fogsz!

 • Nyisd ki a szádat: az Úr hozott ki a világból, és vitt át a halálból az életre, ezért nyisd ki a szádat és Ő be fogja tölteni szavakkal!

 

Lk. 11,11-13

Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?”

 

 • Isten adja a Szentlelket: a Szentlelket Isten készséggel adja azoknak, akik kérik Tőle. Minden jó ajándék és tökéletes adomány a mennyből száll alá, a Szent Szellem jó ajándék Istentől

 

A nyelveken szólás akadályai

 

Kételkedés

 

Jak 1,6

 s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a szél.

 

Félelem

 

Lk 11,13

 Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

 

 • Hidd el, hogy Istentől jön az, amit kapsz!

 

Alkalmatlanság

 

 • Meg nem bocsátás: az fontos, hogy ne legyen az életünkben meg nem bocsátás

 • Bűnök: fordítsunk hátat mindannak, amiről tudjuk, hogy rossz

 • Alkalmatlanság érzés: ha jó a lelkiismereted, akkor ne engedd, hogy vádoljon az ördög, ha betöltötted a feltételeket, akkor ne mondd azt, hogy nem vagyok méltó rá!

 

Hogyan vegyük a Szentlelket?

 

Megtérés és bemerítkezés

 

 ApCsel. 2,38

Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

 

Szomjazás

 

Jn. 7,37-39

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.

 

 • Aki nem akarja, annak nem adja Isten! A tudatlanság és a közömbösség a legnagyobb akadály!

 

Kérés

 

Lk. 11,13

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?”

 

 • Kérjetek és adatik néktek!

 

Hit

 

Jak.,1-6

„Kérje hittel, semmit sem kételkedve…”

 

 • A kételkedés komoly akadály! Hit által kapjuk meg a Lélek ígéretét, azaz a Szent Szellemet. Hidd el, hogy Isten adja, ha kéred Tőle!

 

Ivás

 

Jn. 7,37

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!

 

 • Nyisd ki a szádat és betölti az Úr!

 

Önátadás

 

Róm. 6,13

Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.

 

 • A tagjaink, nyelvünk átadása az értelmünktől függetlenül!

 

 

Kézrátétel által

 

Csel. 8,18

Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek

 • Elsősorban apostolok, vezetők kézrátétele által, de más testvér is imádkozhat, mint Pál apostolért.

 • Imádkozhatsz egyedül is érte

 

Ef. 5,18

Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel,

 

 • Ha valaki eleget tesz a fenti feltételeknek, Isten hűséges, és soha nem fogja visszatartani azt az áldást, amit megígért!

 • Nem produkció: a nyelveken szólás nem egy produkció, nem szabad görcsölni, erőlködni, sokkal inkább engedd el magad, csak Istenre figyelj, légy szabad, imádd az Urat, ne foglalkozz a külső körülményekkel, kapcsold ki az elméd kontrollját!

 • A betöltekezés a Szentlélekkel viszont nem egyszeri élmény, itt folyamatos jelen időben áll az ige, s ezzel arra buzdít minket is, hogy folyamatosan, újra és újra töltekezzünk be Szentlélekkel!

 • Szentlélek keresztség: ahhoz hasonlít, amikor egy csónakra felszerelnek egy vitorlát, megvan a lehetősége kihasználni a szél energiáját, de ha állandóan fel van csavarva, akkor semmi haszna nem lesz!

 • Ugyanígy: ha valaki egyszer megkapta a Szentlélek keresztséget, utána újra és újra be kell töltekezni Szentlélekkel, és gyakorlni kell a nyelveken szólást, különben semmi haszna nem lesz!

 • Gyakorold és légy állhatatos, mert a nyelvek kifejlődéséhez idő kell, így fejlődik!

 

 

Kovács Péter